Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Kryminalny - KWP w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Kryminalny

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 217/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji z 16. 09.2008r w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej w wydziałach oraz Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, z późn.zm.

Wydział Kryminalny

Zakres i sposób wykonywania czynności przez Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy regulują następujące przepisy:

  • Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990r. z późniejszymi zmianami, 
  • przepisy kodeksów karnego i postępowania karnego oraz inne ustawy zawierające przepisy karne,
  • Zarządzenie nr 1426 KGP z dnia 23.12.2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców,
  • Zarządzenie PF-634 KGP z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wielu innych przepisach resortowych regulujących pracę pionu kryminalnego,
  • Regulamin KWP w Bydgoszczy, 
  • Instrukcja Kancelaryjno-Biurowa wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008r. wraz z Decyzją Nr 63/09 z dnia 12.04.2009r. oraz wielu innych regulacjach prawnych.

Każda osoba zgłaszająca się do WK KWP Bydgoszcz ma prawo być przyjęta, również wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową Wydział Kryminalny nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy. Kiedy mamy do czynienia z zawiadomieniem o przestępstwie, czynności wykonuje się na miejscu.

do góry