Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Ruchu Drogowego

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Ruchu Drogowego

sekretariat tel. 52-525-53-90
fax.
52-525-55-87

WRD KWP W BYDGOSZCZY sprawuje nadzór nad organizacją i pełnieniem służby na drogach przez jednostki organizacyjne policji województwa. Podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizuje w tym zakresie przedsięwzięcia profilaktyczno- wychowawcze oraz inspiruje do nich inne instytucje i organizacje społeczne.

We współdziałaniu ze Sztabem Policji i innymi komórkami organizacyjnymi policji, realizuje zadania związane z zabezpieczeniami wizyt i delegacji rządowych, uroczystości państwowych i imprez masowych, mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto opiniuje projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wnioski   o wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Sprawy wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej: wrd-kwp@bg.policja.gov.pl podlegają rejestracji w sekretariacie wydziału, według kolejności wpływu. Następnie przedstawiane są kierownikowi komórki organizacyjnej wydziału, który dekretuje je na poszczególnych pracowników merytorycznych. Projekty odpowiedzi parafowane są przez osobę przygotowującą pismo, a następnie podpisywane przez kierownika komórki organizacyjnej.

do góry