Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Finansów KWP w Bydgoszczy

Kontakt z pracownikami można uzyskać pod nr telefonu:
- 52 525 53 40 - Sekretariat       
52 588 10 41 - Sekcja Szkód i Odszkodowań

Wszystkie sprawy wpływające do Wydziału załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa - bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów. W przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Finansów informuję  się stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowe terminy załatwienia sprawy.

do góry