Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Transportu - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Transportu

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Transportu


tel. sekretariatu (52) 588 1490
fax. (52) 525 5572
e-mail:
transport@bg.policja.gov.pl
 
Wydział realizuje zadania związane z gospodarką transportową jednostek i komórek organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie, jaki wynika z Regulaminu  KWP w Bydgoszczy. Wszelkie pytania dotyczące działalności transportowej oraz użytkowanego sprzętu transportowego w jednostkach Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego należy kierować do Naczelnika Wydziału Transportu. Wpływające sprawy są rejestrowane i załatwiane bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych przepisami terminów.

do góry