Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Kontroli - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Wydział Kontroli

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

Wydział Kontroli

Do podstawowych zadań Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy należą:

 • prowadzenie kontroli,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji a także koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywanie skarg i wniosków przez jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego,
 • sprawdzanie funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych Policji z wykorzystaniem metod audytowych,
 • koordynowanie działań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego,
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji.

Kontrole prowadzone są w oparciu o:
 

 • ustawa z dnia 15 lipca 201 r. w sprawie o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092),
   
 • Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW z 2012 r. poz. 43),
   
 • Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. KGP z 2012 r. poz. 55).
do góry