Zadania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Zespół ds. BHP (dwuosobowy) Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podlegający bezpośrednio pracodawcy zgodnie z art 23711 Ustawy Kodeks Pracy, działa w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z póź. zm.) i zarządzenie nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.08.2004 r.w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 98).

Zespół realizuje zadania służby BHP określone w/w przepisami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz współpracuje ze służbami BHP i osobami wykonującymi zadania służb BHP w jednostkach Policji województwa kujawsko – pomorskiego.

 

 

 
do góry