Przyjmowanie i załatwianie spraw przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 SPIS WYDZIAŁÓW 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.

 

Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

tel. 52 525 50 45

fax. 52 525 55 74

bhp@bg.policja.gov.pl

 

Zespół ds. BHP (dwuosobowy) Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podlegający bezpośrednio pracodawcy zgodnie z art 23711 Ustawy Kodeks Pracy, działa w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z póź. zm.) i zarządzenie nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.08.2004 r.w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 98).

Zespół realizuje zadania służby BHP określone w/w przepisami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz współpracuje ze służbami BHP i osobami wykonującymi zadania służb BHP w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

do góry