Ogłoszenie nr 1 / 2018 - Zamówienia na usługi społeczne - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie nr 1 / 2018

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

I. Opis przedmiotu najmu:
 1. Ogłoszenie dotyczy najmu pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku KWP w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 o pow. 50 m².
 2. Oczekiwany termin otwarcia bufetu – czerwiec 2018r.
 3. Najmowane pomieszczenia będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gastronomiczno – handlowej w postaci bufetu (catering) wyłącznie dla potrzeb funkcjonariuszy i pracowników Policji.
 4. Oferowany asortyment nie może zagrażać życiu i zdrowiu Policjantów i pracowników Policji i może obejmować artykuły spożywczo – cukiernicze, dania ciepłe i wyroby garmażeryjne oraz napoje z wyłączeniem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 5. Dopuszcza się sprzedaż innych artykułów po uprzednim uzgodnieniu.
 6. Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin przedmiotu najmu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
II. Wymagania konieczne:
 1. Prowadzenie bufetu codziennie w godzinach 8ºº – 15³º, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 2. Posiłki przyrządzane będą w kuchni centralnej, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U.2017 poz. 149).
 3. Potrawy i gotowe dania z kuchni centralnej dowożone będą własnym transportem, pojazdem atestowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 4. Wyposażenie punktu gastronomicznego w niezbędne urządzenia leży po stronie Wynajmującego (wymagany wykaz wyposażenia bufetu).
 5. Posiłki muszą być wydawane wyłącznie w naczyniach jednorazowych.
 6. Po stronie wykonawcy pozostaje wyposażenie bufetu w kosze na śmieci oraz ich regularne opróżnianie, a także utrzymanie w czystości sali sąsiadującej bezpośrednio z punktem sprzedaży.
 7. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA z Delegatury w Bydgoszczy na obszarze woj. Kujawsko – Pomorskiego do prowadzenia określonej działalności.
III. Informacje niezbędne:
 1. Stawka czynszu min. 12,50 zł brutto/m²/m-c.
 2. Najemca oprócz ustalonego czynszu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych, jak energia elektryczna, cieplna, wod-kan., wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości.
 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 3 lat z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie, że w zakresie przygotowywania posiłków oferent nie będzie korzystał z podwykonawstwa.
 6. Deklaracja mobilności i szybkości wyżywienia większej grupy osób.

Zinteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy, 85 – 703 Bydgoszcz, ul. Kijowska 5, osobiście, za pośrednictwem poczty, e-mail: wir@bg.policja.gov.pl lub faxem 588 15 44 w terminie do 7 maja 2018r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8ºº – 15ºº pod nr 52 588 16 32.

Metryczka

Data publikacji 11.04.2018
Data modyfikacji 11.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry