Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli za 2010r. - 2010 r. - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Wydziału Kontroli za 2010r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w 2010 roku.

 

            W 2010 roku Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy realizował zadania określone     w załączniku nr 13 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2010 roku, funkcjonując w następującej strukturze:

 

·Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej,

·Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej,

·Zespół Audytu i Analiz,

·Zespół Skarg i Wniosków,

·Zespół Ochrony Pracy.

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku czynności kontrolne realizowało 19 pracowników Wydziału Kontroli, w tym naczelnik wydziału, 7 policjantów zespołu kontroli ogólnopolitycznej, 1 policjant i 1 pracownik korpusu służby cywilnej zespołu kontroli finansowo-gospodarczej, 2 policjantów zespołu audytu i analiz, 4 policjantów zespołu skarg i wniosków i 3 pracowników korpusu służby cywilnej zespołu ochrony pracy.

            Kontrole do 1 czerwca 2010 r. prowadzone były w oparciu o Zarządzenie nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2007 nr 7 poz. 30). Natomiast w życie weszło Zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy  i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji.

 

Ilość kontroli przeprowadzonych w 2010 r.:

 

            W 2010 roku w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy zrealizowano (zakończono):

kontroli problemowych – 44 (w 44 podmiotach, w tym 1 kontrola w 1 podmiocie przeprowadzona w 2010 roku i wynikająca z planu kontroli na 2009 rok i 1 kontrola w 3 podmiotach w trybie koordynowanym, zarządzona przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA),

kontroli doraźnych – 6 (w 6 podmiotach, w tym 5 kontroli przeprowadzono w trybie uproszczonym).

 

Problematyka kontroli oraz ilość skontrolowanych podmiotów:

 

Problematyka kontroli problemowych prowadzonych w trybie koordynowanych zarządzonych przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA:

 

1.Efektywność polityki szkoleniowej.

 

Łącznie kontrola objęto 3 podmioty.

Problematyka kontroli problemowych monitorowanych przez Komendę Główną Policji        w  Warszawie :

1.Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia, z uwzględnieniem realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym i doprowadzonym do wytrzeźwienia w PdOZ;

2.Prawidłowość dokumentowania przyjmowania i przekazywania broni palnej, niestanowiącej własność Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej czynności.

Łącznie kontrolami objęto 5 podmiotów.

 

Problematyka realizowanych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji           w Bydgoszczy kontroli problemowych:

 

1.Zasadność występowania przez policjantów oraz prawidłowość naliczeń i wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby                   z miejscowości pobliskiej;

 

2.Ocena eksploatacji pojazdów służbowych w oparciu o prowadzoną dokumentację   w jednostce, zapisów w Książkach kontroli pracy sprzętu transportowego           oraz na podstawie kontroli stanu pojazdu pod kątem jego przygotowania                do wyjazdu i powrotu po służbie policjantów;

 

3.Celowość i zasadność dokonywania wydatków w 2008 roku przez Gospodarstwo Pomocnicze przy KWP w Bydgoszczy (kontrola wynikająca z planu kontroli na 2009 rok, zrealizowana i udokumentowana w 2010 roku);

 

4.Prawidłowość postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych;

 

5.Planowanie, organizacja oraz prawidłowość wykonywania przez policjantów służby konwojowej;

 

6.Efektywność prowadzenia form pracy operacyjnej  w zwalczaniu korupcji, z uwzględnieniem zakresu stosowanych metod i środków pracy operacyjnej;

 

7.Poprawność i efektywność czynności procesowych wykonywanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia przestępczego;

 

8.Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia;

 

9.Efektywność wykorzystania czasu służby przez dzielnicowych oraz policjantów służby patrolowej w podległych jednostkach Policji;

 

10.Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

 

11.Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach służbowych;

 

12.Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych.

 

Łącznie kontrolami objęto 35 podmiotów.

 

Problematyka realizowanych w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji               w  Bydgoszczy kontroli doraźnych w tym prowadzonych w trybie uproszczonym:

 

1.Prawidłowość opiniowania i okresowego oceniania funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Toruniu. Funkcjonowanie i organizacja Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Toruniu;

 

2.Tryb i zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku (kontrola w trybie uproszczonym);

 

3.Prawidłowość przy rozdziale i użyciu amunicji podczas prowadzenia szkoleń strzeleckich dla policjantów KPP w Inowrocławiu (kontrola w trybie uproszczonym);

 

4.Prawidłowość wypełniania formularzy statystycznych pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym w wybranych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w KPP w Inowrocławiu (kontrola w trybie uproszczonym;

 

5.Prawidłowość wszczęcia i zakończenia postępowań przygotowawczych                    i wypełniania druków statystycznych oraz wypłat z funduszu operacyjnego              w KPP w Nakle nad Notecią (kontrola w trybie uproszczonym);

 

6.Prawidłowość prowadzenia pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w oparciu o wybrane materiały operacyjne i postępowania przygotowawcze prowadzone         w latach 2008-2010. Nadzór nad pracą funkcjonariuszy prowadzących pracę operacyjną i dochodzeniowo-śledczą (kontrola w trybie uproszczonym).

 

Łącznie kontrolami objęto 6 podmiotów.

 

Skutki i efekty kontroli – realizacja wniosków pokontrolnych:

 

            W wyniku przeprowadzonych w 2010 roku kontroli nie formułowano wniosków          o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Ponadto z uwagi na brak podstaw wynikających z ustaleń kontroli – nie informowano Rzecznika Finansów Publicznych           w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

            Natomiast skierowano 1 zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ustalenia zarządzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy kontroli w trybie uproszczonym nt. „Tryb i zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku” dały podstawę do zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 §1 kk przez sekretarza komisji kwalifikacyjnej          na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku, polegającego    na nierzetelnym wykonywaniu obowiązków członka korpusu służby cywilnej i odstąpieniu od powiadomienia kandydata na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji     w Ciechocinku o terminie i miejscu posiedzenia komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Ocena działalności wybranych podmiotów kontrolowanych:

 

kontrola problemowa nr 1

 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia: niewłaściwe sporządzanie wniosków o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, nadpłatę w dokonanych zwrotach kosztów dojazdu do służby w łącznej kwocie 2321,97 zł z powodu nieprzestrzegania zasad dokonywania zwrotu kosztów dojazdu do służby określonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, nadpłatę                w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu do służby w łącznej kwocie 49,52 zł z powodu błędnego wskazania przez policjantów liczby dni obecności w służbie oraz nierzetelnego potwierdzenia faktu pełnienia służby w dniach wolnych przez bezpośrednich przełożonych, niedopłatę w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu do służby w łącznej wysokości 35,55 zł z powodu błędnego dokonania poprawek we wnioskach o zwrot kosztów dojazdu, dokonanie zwrotu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki w wysokości ceny biletu miesięcznego autobusowego (przy braku udokumentowania poniesionych kosztów) zamiast w wysokości niższej ceny biletu miesięcznego aktualnie istniejącego połączenia kolejowego.

            Zarządzający kontrolę zobowiązał Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy do:

podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania stwierdzonych w toku kontroli nadpłat w dokonanym zwrocie kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki Policji;

dokonania wyrównania niedopłaty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu;

przestrzegania zasad dokonywania policjantom zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 roku (zmienionego rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 lipca 2005 roku) w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe            i przeniesienia i pisma L. dz. F-623/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji             w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2008 roku;

przestrzegania uregulowań zawartych w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z poźn. zm.) w zakresie dokonywania poprawek          w dokumentach księgowych.

 

Kontrola problemowa nr 4

 

            W wyniku przeprowadzone kontroli stwierdzono w 5 przypadkach brak sporządzenia wykazu dowodów rzeczowych, w 12 przypadkach sporządzenie wykazów dowodów rzeczowych ze znacznym opóźnieniem, braki dokumentacyjne i nieczytelne zapisy w Rejestrze zleceń holowania procesowego pojazdów (brak czytelnego zapisu dotyczącego osoby której wydano pojazd, brak daty wydania zezwolenia na odbiór pojazdu, brak daty, serii oraz numeru zezwolenia wydanego na odbiór pojazdu),                w 2 przypadkach wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego           ze znacznym opóźnieniem i w 1 przypadku znaczne opóźnienia w przeprowadzeniu czynności dowodowych.

            Zobowiązano kierowników kontrolowanych jednostek do:

wyegzekwowania bieżącej analizy dokumentacji mającej związek                             z zabezpieczaniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

wytknięcia niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych policjantom odpowiedzialnym za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonywanie czynności związanych z zabezpieczaniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

opracowania koncepcji pozwalającej na zorganizowanie, wdrożenie i realizację prawidłowego nadzoru służbowego nad czynnościami podejmowanymi              przez policjantów w związku z zabezpieczaniem pojazdów na potrzeby postępowań przygotowawczych;

wyegzekwowania od policjantów prawidłowego prowadzenia rejestru zleceń holowania oraz uzupełnienia w przypadkach, w których jest to możliwe braków formalnych w rejestrze.

 

Kontrola problemowa nr 5

 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Ujawniono jedynie pojedyncze, formalne uchybienia związane z dokumentowaniem przebiegu służby w notatnikach służbowych, brakiem czytelności zapisów, brakiem potwierdzenia zapoznania się z planem konwoju i brakiem odnotowania daty zatwierdzenia planu. Natomiast wysoko oceniono planowanie, organizację                     oraz prawidłowość wykonywania przez policjantów służby konwojowej.

            Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego do:

ujednolicenia i scentralizowania dokumentacji sporządzanej z wykonywanych czynności nadzorczych (w tym ze szczególnym uwzględnieniem ogniw zamiejscowych);

efektywniejszego wykonywania dekretowanych poleceń i wytycznych do realizacji;

ujednolicenia procesu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,                     z zachowaniem priorytetu praktycznej użyteczności realizowanych zajęć;

podjęcia w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki         KWP w Bydgoszczy działań zmierzających do zapewnienia technicznej możliwości elektronicznego ewidencjonowania wykonanej służby przez policjantów z ogniw konwojowych (w tym zwłaszcza zamiejscowych);

egzekwowania dokumentowania przebiegu służby w notatnikach służbowych, zgodnie z obowiązującym, w tym zakresie algorytmem;

bezwzględnego egzekwowania czytelności zapisów (zwłaszcza nazwisk)                 w dokumentacji służbowej, prowadzonej zgodnie z Rozdziałem 10 Zarządzenia      nr 360/09 KGP;

monitorowania na bieżąco etatów poszczególnych ogniw konwojowych                      i niezwłocznego wnioskowania o pożądane zmiany kadrowe, w przypadku zaistnienia racjonalnych i ekonomicznych przesłanek.

 

Kontrola problemowa nr 9

 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie formułowania wniosków w sporządzonych w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, brak odniesienia się                   do monitorowania poszczególnych mierników ocennych, niewłaściwe naliczenia ilości wykonanych służb patrolowych, uchybienia formalne w sporządzonych analizach (brak zarejestrowania analiz, brak zatwierdzenia wniosków), brak w zeszytach odpraw służbowych KPP wpisów potwierdzających posiedzenie zespołu zadaniowego koordynatora powiatowego działań zewnętrznych, niewłaściwe dokumentowanie                w notatnikach służbowych wykonanych czynności oraz braku pisemnego potwierdzenia faktu rozliczenia policjanta z wykonanej służby.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierowników podmiotów kontrolowanych do:

wyeliminowania uchybień formalnych analiz stanu bezpieczeństwa                      oraz zmodyfikowania części wnioskowej analiz poprzez ich zsyntetyzowanie             i nadanie charakteru stricte realizacyjnego;

bieżącego i udokumentowanego monitorowania stanu mierników ocennych zadań, wynikających z przyjętych „Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata    2010-2012”;

przeprowadzenia udokumentowanego szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy prowadzących notatniki służbowe, z zakresu zasad dostatecznie poprawnego prowadzenia tej dokumentacji, zgodnie z: Wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych i poleceniami Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, określonymi w piśmie E-1356    z dnia 28.07.2009 roku;

jednoznacznego dokumentowania faktu przeprowadzania odpraw organizowanych dla zespołu zadaniowego.

 

Kontrola problemowa nr 10

 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w karcie opisu stanowiska pracy specjalisty realizującego zadania z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i wyjaśniania skarg brak określenia zadań dotyczących prowadzenia postępowań skargowych                 i przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, w przypadku 1 skargi przekroczenie terminu administracyjnego określonego w art. 237 §1 Ustawy z dnia           14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w pojedynczych przypadkach brak w odpowiedziach do skarżących uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania skargi za bezpodstawną, wprzypadku uznania skargi za nierozstrzygniętą brak powołania się na zasadę prawdy obiektywnej określonej w art. 7 Ustawy z dnia                14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uchybieniao charakterze merytorycznym polegające na wskazaniu w 1 przypadku niewłaściwejpodstawy prawnej, w 1   przypadku stwierdzono nieuwzględnienie prośby skarżącej w kwestii przesłania odpowiedzi na skargę na jej adres korespondencyjny, w 1 przypadku brak podstawy dołączenia do materiałów postępowania skargowego wydruku z bazy KSIP dotyczącego wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez skarżącego, w pojedynczych przypadkach rozbieżności w rejestrze skarg i dzienniku korespondencyjnym związane        z terminem załatwienia skargi, w pojedynczych przypadkach brak uzasadnienia prawnego i faktycznego uznania skargi za bezpodstawną, niedostateczny stopień wykorzystania wniosków z problematyki skargowej do podnoszenia poziomu pełnionej służby             przez policjantów.

Zarządzający kontrolę zobowiązał kierowników podmiotów kontrolowanych do:

przestrzegania przepisów dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg               i wniosków, w szczególności zawartych w art. 237 § 1 oraz w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego;

przestrzeganiazasady praworządności, zasady prawdy obiektywnej i zasady ochrony prawnej uczestników postępowania podczas wyjaśniania skarg;

uzupełnieniakarty opisu stanowiska pracy specjalisty o zadania dotyczące prowadzenia postępowań skargowych i przyjmowania obywateli w sprawach skarg   i wniosków;

inspirowania działań profilaktycznych służących zahamowaniu i obniżeniu ilości skarg poprzez właściwe wykorzystanie problematyki skargowej w szkoleniach;

właściwego ewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków przez koordynatora skargowego daty „załatwienia sprawy”, zgodnie z rejestrem przesyłek poleconych oraz dziennikiem korespondencyjnym.

 

Kontrola doraźna nr 1

 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie opiniowania służbowego policjantów, w tym: brak dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzenia okresowej oceny policjantów, przeprowadzenie opiniowania służbowego niezgodnie           z terminami wynikającymi z rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002 roku               w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (z późn. zm.), rozbieżności pomiędzy oceną funkcjonariusza w poszczególnych kryteriach dokonaną w opiniowaniu służbowym, a ocenami w tych obszarach wynikającymi z przeprowadzonego okresowego oceniania, opiniowanie policjanta przez nieuprawnionego za dany okres przełożonego, dwukrotne opiniowanie tego samego policjanta za ten sam okres, pominięcie w procesie opiniowania ustosunkowania się     przez przełożonego do posiadanego przez policjanta prawa jazdy lub innych uprawnień, błędne wskazywanie w okresowych ocenach wymaganego czasu stażu służby                 na stanowisku, uniemożliwienie przeprowadzenia samooceny w okresowej ocenie, pominięcie w ocenie okresowej niektórych obszarów przez dokonującego samooceny policjanta i bezpośredniego przełożonego. Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie rozliczania czasu służby przewodników psów służbowych oraz efektywności wykorzystania psa w służbie za rok 2009 w tym ujawniono 4 przypadki błędnego wprowadzenia danych do systemu umożliwiającego generowanie „Zestawień statystycznych użyć psów służbowych STP-28” w zakresie ilości dni przebywania             na zwolnieniu lekarskim przewodnika psa służbowego, w wyniku sprawdzenia kart pracy przewodników psów służbowych stwierdzono brak podpisu bezpośredniego przełożonego. Stwierdzono również niejasne i niezrozumiałe zasady prowadzenia polityki kadrowej           i niewłaściwy system motywacyjny (przypadki awansowania na wyższe stanowiska służbowe policjantów przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

            Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego do:

wyegzekwowania bezwzględnego przestrzegania przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej;

dokonywania oceny podległych policjantów w oparciu o jasno określone i znane     im kryteria przy zachowaniu sprawiedliwości i obiektywizmu;

wzmożenia nadzoru nad prowadzeniem kart pracy przewodników psów służbowych;

rozważenia zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Prewencji umożliwiającej wyodrębnienie stanowiska kierownika zespołu przewodników psów służbowych;

wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych nieprawidłowości.

 

Kontrola doraźna nr 3

 

            W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono uchybienia               w sporządzaniu listy strzelań, tj. brak adnotacji w kolumnie dotyczącej ilości wydanej amunicji, brak adnotacji w kolumnie dotyczącej pokwitowania odbioru amunicji przez policjanta, nieczytelny sposób prowadzenia dokumentacji.

            Zarządzający kontrolę zobowiązał kierownika podmiotu kontrolowanego                do spowodowania podjęcia przedsięwzięć zmierzających do wzmożenia nadzoru podczas rozdziału i zużycia amunicji podczas prowadzonych szkoleń strzeleckich,                          spowodowania uzupełnienia dokumentacji z przeprowadzonego szkolenia strzeleckiego       i egzekwowania od policjantów składania czytelnych podpisów na listach wyników strzelania.

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 31.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adriana Jabłońska
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Jabłońska Wydział Prezydialny KWPw Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry