Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy w 2012 r.

ORGANIZACJA WYDZIAŁU KONTROLI KWP W BYDGOSZCZY

Struktura organizacyjna i kadrowa Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy na koniec 2012 roku przedstawiała się następująco:

 • Naczelnik – 1
 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 7
 • Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 2
 • Zespół Audytu i Analiz – 2
 • Zespół Skarg i Wniosków – 4
 • Specjalista KSC ds. ochrony ppoż. – 0,8
 • Sekretariat – 1       

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2012 roku regulowała Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

LICZBA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU

W 2012 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeprowadził  33 kontrole planowe oraz 7 kontroli doraźnych.
      
PROBLEMATYKA KONTROLI
     
Planowe kontrole finansowo – gospodarcze.
          

 1. Prawidłowość naliczeń i wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów: KPP w Rypinie, KPP w Świeciu n. Wisłą


Planowe kontrole pozostałe.

 1. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz nadzór w zakresie sposobu i stopnia realizacji przez Policję zadań w stosunku do osób przebywających na przepustkach z zakładu karnego i aresztu śledczego: KMP we Włocławku.
 2. Zasadność umorzeń postępowań rejestrowych oraz jakość czynności operacyjno – rozpoznawczych, prowadzonych po umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw:  KPP Wąbrzeźno.
 3. Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponentów II stopnia: Wydział dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy, Wydział dw z PG KWP w Bydgoszczy, KMP  w Grudziądzu, KMP we Włocławku, KPP w Aleksandrowie Kujawskim, KPP  w Mogilnie, KPP w Nakle n. Not. i KPP w Radziejowie.
 4. Prawidłowość rejestracji statystycznej danych o przestępczości oraz sprawowania nadzoru służbowego przełożonych nad przestrzeganiem przepisów w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości: KPP w Brodnicy, KPP w Lipnie i KPP w Sępólnie Krajeńskim.
 5. Efektywność wykorzystywania przyrządów kontrolo – pomiarowych służących do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego oraz pomiaru prędkości: KMP w Toruniu, KPP w Inowrocławiu i KPP w Chełmnie.
 6. Organizacja służby patrolowej w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, w tym ocena skuteczności sprawowanego nadzoru: OPP w Bydgoszczy.
 7. Organizacja służby na stanowisku Naczelnika Wydziału: KPP w Golubiu – Dobrzyniu, KPP w Świeciu n. Wisłą i KPP w Żninie.
 8. Zasadność i prawidłowość nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego wobec osób popełniających wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz stosowania środka oddziaływania wychowawczego. Terminowość rozliczania bloczków mandatowych: KMP  w Bydgoszczy, KMP we Włocławku i KPP w Tucholi.
 9. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:  KMP we Włocławku, KPP w Radziejowie, KPP w Lipnie i KPP w Mogilnie.
 10. Stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach służbowych Policji: KPP w Aleksandrowie – Kujawskim, KPP w Mogilnie, KPP w Rypinie i Wydział Zaopatrzenia i Remontów KWP w Bydgoszczy.
 11. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach służbowych Policji: KPP  w Aleksandrowie – Kujawskim i KPP w Rypinie

Kontrole doraźne.

 1. Prawidłowość procedury „Niebieskiej Karty”.
 2. Sprawdzenie prawidłowości w zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu  i opracowywaniu danych statystycznych o przestępczości, w szczególności zdarzeń przeciwko życiu i zdrowiu w KPP w Inowrocławiu w okresie od 01 grudnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
 3. Prawidłowość realizacji zadań służbowych przez komórki organizacyjne KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Efektywność nadzoru służbowego sprawowanego przez przełożonych.
 4. Sprawdzenie informacji zawartych w piśmie anonimowym opisującym sytuację panującą w KMP w Bydgoszczy.
 5. Sprawdzenie prawidłowości w zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu  i opracowywaniu danych statystycznych o przestępczości w KPP w Sępólnie Krajeńskim w okresie od 15 grudnia 2011 roku do 10 stycznia 2012 roku.
 6. Prawidłowość przyjmowania zgłoszeń o dokonanych kradzieżach kieszonkowych w KPP w Inowrocławiu w okresie od 21 do 25 lipca 2012 roku.
 7. Prawidłowość realizacji zadań służbowych przez komórki organizacyjne KPP w Golubiu – Dobrzyniu.

 

KRYTERIA KONTROLI NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANYCH DO OCENY DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PODMIOTU                                      

Kontrolowany obszar tematyczny

 

Komórka

KRYTERIA*

legalność

celowość

rzetelność

oszczędność / gospodarność

efektywność

inne

 

Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy

Kontrole finansowo - gospodarcze

2

2

2

2

 

 

Polityka kadrowa

3

3

3

 

 

 

Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych

32

28

32

6

2

 

inne**

 

 

 

 

 

 

Razem

37

33

33

8

2

 

 

OCENY SFORMUŁOWANE NA PODSTAWIE USTALEŃ Z KONTROLI

 

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka

OCENA*

Pozytywna

Pozytywna z uchybieniami

Pozytywna z nieprawidłowościami

Negatywna

 

Wydział realizujący czynności kontrolne

Kontrole finansowo - gospodarcze

 

1

1

 

Polityka kadrowa

2

1

1

 

Realizacja zadań regulaminowych / ustawowych

8

12

9

1

inne**

 

 

 

 

Razem

10

14

11

1SKUTKI i EFEKTY KONTROLI

W wyniku sformułowanych wniosków pokontrolnych, jak również oceny podjętych działań naprawczych osiągnięto następujące skutki zrealizowanych kontroli:

 • w efekcie przeprowadzonych kontroli finansowo-gospodarczych ustalono przypadki nienależnego pobrania świadczeń mieszkaniowych przez policjantów. Dokonano zwrotu zakwestionowanych w toku kontroli kwot oraz wstrzymano wypłaty niesłusznie naliczonych należności policjantom, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków finansowych. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia wskazały osobom realizującym zadania  z zakresu gospodarki mieszkaniowej, jak kluczową sprawą jest wnikliwa analiza przedkładanych przez policjantów wniosków i oświadczeń mieszkaniowych poprzedzająca wydanie decyzji w sprawie przyznania uprawnień do tych świadczeń,
 • wypracowano zasady postępowania w jednostkach mające zapewnić bezwzględne przestrzeganie przepisów zarządzenia nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia zarówno przez funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze  jak i nadzorujących ich pracę,
 • zdyscyplinowano osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych obowiązujących w kontrolowanych obszarach,
 • dokonano aktualizacji wewnętrznych uregulowań prawnych na poziomie lokalnym,
 • w zakresie powołania i organizacji służby bhp spowodowano właściwe jej wyodrębnienie  i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej jednostki Policji, osiągając stan zgodny  z § 1 art. 23711 Ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy,
 • doposażono wszystkich pracowników cywilnych zatrudnionych w danej jednostce Policji w należną im odzież roboczą i ochronną zgodnie z Decyzją 169/2007 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 29.06.2007 roku w sprawie ustalenia norm należności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz szczegółowych zasad przyznawania i gospodarowania tymi środkami,
 • w zakresie zapewnienia właściwych warunków pracy i służby, przekładających się na zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym osiągnięto pożądany stan przechowywania i oznaczenia substancji niebezpiecznych zgodnie    z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat rzeczywistego stanu funkcjonowania jednostek w kontrolowanych obszarach;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Policji uzyskali informację na temat stanu technicznego (z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej) użytkowanych obiektów;
 • wnioski z kontroli będą uwzględniane w programach remontowo – modernizacyjnych obiektów oraz przy tworzeniu planów inwestycyjnych.


OCENA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH

Najpoważniejsze w skutkach oraz najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz sformułowane wnioski i zalecenia.

Planowe kontrole finansowo – gospodarcze:

kontrola nr 1

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nienależne pobranie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego (domu), przy braku dokumentu potwierdzającego zezwolenie właściwego organu na użytkowanie budynku,
 • wykazywanie przez policjantów w przedłożonych oświadczeniach mieszkaniowych  do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości między innymi osób zamieszkujących z policjantem lecz nie będących członkami rodziny w rozumieniu art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
 • zbędna zwłoka w poinformowaniu kierownika jednostki o zmianie mającej wpływ  na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • błędne ustalenie terminu cofnięcia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w wysokości przewidzianej dla policjanta posiadającego członków rodziny,
 • zaniechanie potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu  z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku,
 • błędy w podstawach prawnych wydanych decyzji w sprawie przyznania oraz cofania policjantom uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
 • niepoinformowanie przez policjanta w złożonym oświadczeniu mieszkaniowym do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego o fakcie pobierania przez żonę (policjantkę) równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Konsekwencją powyższego było nienależne pobranie przez policjanta równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.


Wnioski i zalecenia:

 • wytknięcie pracownikowi Zespołu Administracyjno – Gospodarczego przyczynienie  się do powstania uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w toku przedmiotowej kontroli,
 • wytknięcie policjantowi przyczynienie się do powstania nieprawidłowości polegającej na wskazaniu w przedłożonych oświadczeniach mieszkaniowych do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości za 2011 r. i 2012 r. niewłaściwych informacji w zakresie zamieszkiwanego domu, przy braku zezwolenia właściwego organu na użytkowanie rozbudowanego obiektu,
 • wytknięcie pracownikowi Zespołu Administracyjno-Gospodarczego przyczynienie się  do powstania nieprawidłowości polegającej na zaniechaniu potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • pisemne poinformowanie Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy o ujawnionej zaległości podatkowej, celem dokonania stosownych korekt,
 • zobowiązanie osób odpowiedzialnych za gospodarkę mieszkaniową do dokonywania wnikliwej oceny przedkładanych przez policjantów: wniosków o przyznanie pomocy finansowej (w szczególności pod kątem kompletności dokumentów i weryfikacji informacji podawanych przez zainteresowanych w tych dokumentach przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu), oświadczeń mieszkaniowych i weryfikacji informacji podawanych przez zainteresowanych w tych dokumentach przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania, cofnięcia lub zwrotu przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego lub za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zwrócenie uwagi na wskazywanie właściwych podstaw prawnych wydawanych decyzji w sprawie przyznania lub cofnięcia policjantom uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz w sprawie przyznania pomocy finansowej,
 • dokonanie zmiany błędnie wydanej decyzji dotyczącej wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania uprawnień policjantowi do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.


Planowe kontrole pozostałe:

kontrola nr 2


Stwierdzone nieprawidłowości:

 • zawyżenie liczby czynów stwierdzonych i wykrytych, przy czym nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na wynikowe informacje statystyczne o przestępczości,
 • nieterminowe wypełnianie formularzy statystycznych, nieprzestrzeganie zasad dokonywania poprawek na formularzach statystycznych w przypadkach ujawnionych błędów lub oczywistych omyłek pisarskich,


Wnioski i zalecenia:

 • spowodowanie wypracowania i wdrożenia zasad postępowania, w tym dotyczących nadzoru służbowego, egzekwujących od policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze terminowe wypełnianie formularzy statystycznych,
 • zobowiązanie policjantów upoważnionych do kontroli formularzy statystycznych  do odnotowywania daty zatwierdzenia formularzy,
 • wyeliminowanie praktyki, w przypadkach ujawnienia na formularzach błędów lub oczywistych omyłek pisarskich, dokonywania poprawek przy użyciu korektora lub w inny sposób uniemożliwiający odczytanie pierwotnego wpisu oraz bezwzględną realizację zasady związanej z opatrzeniem poprawek podpisem,
 • zobowiązanie policjantów upoważnionych do zatwierdzania formularzy statystycznych   do wnikliwej ich kontroli pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym,
 • spowodowanie wypracowania i wdrożenia efektywnych rozwiązań  organizacyjnych zapewniających udokumentowane przekazywanie policjantom wypełniającym formularze statystyczne informacji o poprzedzeniu wszczęcia postępowania czynnościami operacyjnymi,
 • rozważenie celowości i zakresu włączenia kierowników Posterunków Policji do nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym,
 • wprowadzenie bezwzględnej realizacji zasady opatrzeniem podpisem dokonywanych   na formularzach statystycznych poprawek w przypadkach ujawnienia błędów lub oczywistych omyłek pisarskich,
 • opracowanie i wdrożenie zasad organizacyjnych, w tym również w sferze nadzoru służbowego, zmierzających do kompleksowej i rzetelnej kontroli formularzy statystycznych pod względem poprawności merytorycznej, formalnej i logicznej, celem ustalenia czy  wpisów dokonano zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 350 KGP i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich natychmiastowej korekty, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej kwalifikacji prawnej w zakończonych postępowaniach wieloczynowych na formularzach Stp-2 oraz w sytuacjach związanych z interpretacją  i praktycznym stosowaniem art. 11 § 2 kk i 12 kk,
 • spowodowanie pełnej realizacji postanowień Decyzji nr 76/2004 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Zarządzenia nr 350 Komendanta Głównego Policji w zakresie zatwierdzania formularzy Stp-2 dot. 30 lub więcej czynów karalnych stwierdzonych,
 • spowodowanie przeprowadzenia i stosownego udokumentowania szkolenia z zakresu zasad dokonywania na formularzach statystycznych poprawek w przypadku ujawnienia błędów lub oczywistych omyłek pisarskich oraz zasad przekazywania danych  na formularzach statystycznych związanych z przyjętą kwalifikacją prawną, wskazaniem prawidłowej podstawy wszczęcia i wypisaniem danych podejrzanego, w zakończonych postępowaniach wieloczynowych na formularzach Stp-2 i Stp-3, określonych w zarządzeniu nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (z poźn. zm.),
 • wprowadzenie reguł postępowania egzekwujących od każdego policjanta prowadzącego postępowania przygotowawcze, a także jego przełożonego obowiązek wnikliwego oceniania i kwalifikowania stanów faktycznych oraz stosowania prawidłowych kwalifikacji prawnych przestępstw.


kontrola nr 5

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nieosiągnięcie zakładanego progu wykorzystania przyrządów kontrolno – pomiarowych,       
 • użytkowanie ww. przyrządów podczas służby bez aktualnego świadectwa legalizacji.


Wnioski i zalecenia:

 • polecono spowodowanie wypracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających zwiększenie efektywności wykorzystania przyrządów kontrolno – pomiarowych służących do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego oraz pomiaru prędkości,
 • zwrócono uwagę osobom odpowiezialnym na potrzebę sprawowania efektywnego nadzoru służbowego w zakresie ważności świadectw legalizacji przyrządów kontrolno  – pomiarowych,
 • przekazano wniosek  do Sądu wniosek o uchylenie z urzędu prawomocnych mandatów karnych nałożonych za wykroczenia ujawnione przyrządem kontrolno-pomiarowym, które nie posiadało ważnego świadectwa legalizacji,
 • omówiono zaistniały przypadek pracy przyrządu kontrolno – pomiarowego bez ważnego świadectwa legalizacji z podległymi policjantami i podjęto działania zmierzające do niedopuszczenia zaistnienia tego typu wydarzeń w przyszłości.

kontrola nr 9

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • niewłaściwe kwalifikowanie zarzutów,
 • w odpowiedziach do skarżących brak uzasadnienia faktycznego i prawnego,
 • w odpowiedziach brak pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub stosowanie niewłaściwej treści, niezgodnej z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2011 roku nr 6 poz. 18.


Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązanie koordynatorów skargowych do bezwzględnego przestrzegania przepisów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a także wypracowania reguł gwarantujących zapewnienie skutecznego nadzoru nad prawidłową realizacją procesu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wpływających do jednostki oraz  do nadawania kategorii skarg zgodnie z zarzutami wynikającymi z pisma,
 • spowodowanie stosowania w treści odpowiedzi do skarżących, w przypadku uznania skargi w całości za niepotwierdzoną pouczenia określonego w art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – obowiązującego od dnia 11 kwietnia 2011 roku,
 • spowodowanie prawidłowego prowadzenia zapisów w rejestrze skarg i wniosków, a w szczególności stosowania oznaczenia kategorii skarg zgodnie z zestawieniem Biura Kontroli KGP dot. zarzutów zawartych w skargach określonych w Zarządzeniu Nr 254 KGP z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości,  i oceny pracy Policji.

kontrola nr 10

Stwierdzone nieprawidłowości:
 

 • brak oświetlenia ewakuacyjnego na pozbawionych oświetlenia naturalnego drogach ewakuacyjnych,
 • mniejsza o ponad 1/3 od określonej w przepisach techniczno – budowlanych szerokość spoczników schodów służących celom ewakuacji,
 • łatwozapalne okładziny ścienne lub sufitowe na drogach ewakuacyjnych,
 • przekroczona o ponad 100 % dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych,
 • niezabezpieczona przed zadymieniem klatka schodowa w budynku średniowysokim,
 • niesprawna instalacja sygnalizacji pożaru w budynku magazynowym,
 • brak przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • brak aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni gazowej o mocy powyżej 60 kW,
 • brak wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie w przeciwpożarowej instalacji wodociągowej oraz brak „niewrażliwego” na działanie pożaru zasilania elektrycznego zestawu hydroforowego,
 • niedociągnięcia w zakresie utrzymania instalacji elektrycznych,
 • braki w oznakowaniu elementów ochrony przeciwpożarowej takich jak miejsca lokalizacji gaśnic, kluczy od wyjść ewakuacyjnych, znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN,
 • brak dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w aktach osobowych,
 • składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach, w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ewakuacyjnych.

Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązano do zgłaszania występujących nieprawidłowości techniczno – budowlanych  Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy celem ujęcia ich w planach remontowo – inwestycyjnych,
 • zobowiązano do bieżącego usuwania stwierdzanych nieprawidłowości eksploatacyjnych.

kontrola nr 11

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • brak wyodrębniono w strukturze organizacyjnej KPP służby BHP, podlegającej bezpośrednio pracodawcy. Stan niezgodny z § 1 art. 23711 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Wnioski i zalecenia:

 • rozważenie możliwości utworzenia w strukturze Komendy, odrębnej komórki będącej służbą bezpieczeństwa i higieny służby/pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, adekwatnie do stanu zatrudnienia oraz przypisanie zadań służbie BHP zgodnych  z zakresem zadań dla tej służby,
 • dokonać przeglądu akt osobowych funkcjonariuszy oraz pracowników (KSC i poza korpusem) KPP w Aleksandrowie Kujawskim pod kątem ich kompletności w zakresie kart szkolenia wstępnego,
 • udzielać oraz dokumentować instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego przeprowadzanego w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy przeniesionych z innych jednostek organizacyjnych Policji do dalszego pełnienia służby, zgodnie z § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),
 • zobowiązać do przestrzegania określonych czasookresów wydawania pracownikom cywilnym należnej odzieży roboczej zgodnie z Decyzją Nr 169/2007 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 29.06.2007 roku  w sprawie ustalenia norm należności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz szczegółowych zasad przyznawania    i gospodarowania tymi środkami,   
 • dokonać przeglądu kartotek wydanej odzieży roboczej i ochronnej założonych    prowadzonych dla wszystkich pracowników (KSC i poza korpusem) pod kątem weryfikacji widniejących w nich zapisów w zakresie ustalenia norm należności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej oraz ich terminowego i kompletnego wydawania. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegających na zaniechaniu wydania, którejkolwiek z należności bezzwłocznie dokonać jej wydania i udokumentowania powyższego faktu,
 • wzmożenie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ustalania norm należności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników oraz gospodarowania tymi środkami,
 • zaniechanie przechowywania w pomieszczeniu z czynnikami niebezpiecznymi substancji w pojemnikach służących do środków spożywczych,
 • opisanie pojemników służących do przechowywania substancji zgodne z § 93 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Kontrole doraźne:

kontrola nr 1


Stwierdzone nieprawidłowości:
 

 • lakoniczny charakter sporządzanych notatek zawierających skąpe informacje  o charakterze podjętych działań zmierzających do ograniczenia skali przemocy w rodzinie,
 • nierealizowanie obowiązku przekazywania informacji do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich,
 • zwłoka w przekazywaniu informacji z wnioskiem o wgląd sądu w sytuację rodzinną,
 • niezachowanie wymogów proceduralnych przy kończeniu procedury, poprzez nie wskazywanie, że zjawisko przemocy w tej rodzinie ustało i nie powiadamianie osoby uznanej za ofiarę przemocy o fakcie zakończenia procedury, nie zatwierdzenie przez przełożonych notatki o zakończeniu procedury,
 • nieinformowanie dzielnicowego o sposobie wykorzystania informacji i podjętych działaniach przez policjantów z Wydziału Kryminalnego,
 • brak karty nadzoru oraz innych form dotyczących podejmowanych czynności kontrolnych ze strony przełożonych,
 • nieprzekazanie materiałów do Wydziału Kryminalnego, w celu przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w kierunku art. 207 KK,    
 • niewypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” przez policjanta będącego na miejscu interwencji,
 • naruszenie obowiązującego 7 dniowego terminu przekazania do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego formularza „Niebieska Karta – A”.


Wnioski i zalecenia:

 • bezwzględnego wdrożenia w życie trybu procedury „Niebieskie Karty” wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” i Wytycznych  Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
 • spowodowania sporządzania notatek urzędowych, zawierających pełne informacje o charakterze podjętych działań zmierzających do ograniczenia skali przemocy w rodzinie objętej nadzorem,
 • wyegzekwowanie wymiany informacji pomiędzy pionem prewencyjnym i kryminalnym  na temat przemocy w rodzinie objętej nadzorem,
 • wyegzekwowanie od podległych policjantów przestrzegania trybu wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz Wytycznych                  Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” w zakresie czynności kończących,
 • spowodowanie kontynuacji procedury „Niebieskie Karty”, wszczętej przed wejściem         w życie rozporządzenia, na zasadach określonych w piśmie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy L.dz. E 1826/11 z dnia 15.12.2011 roku,
 • wytknięcie policjantom prowadzącym procedury „Niebieskie Karty” stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia,
 • przeprowadzenie i stosownego udokumentowanie szkolenia z policjantami z zakresu zasad prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”

kontrola nr 2

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • używanie połączenia na numer alarmowy „997” czy też „112” w sprawach osobistych, prywatnych,
 • nieprzestrzeganie zasad zachowania wysokiej kultury osobistej zarówno przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w trakcie prowadzenia korespondencji radiowej czy telefonicznej.

Wnioski i zalecenia:

 • monitorowanie na bieżąco poprawności i terminowości rejestracji wszczęć postępowań przygotowawczych, prawidłowego kwalifikowania oraz ich zgodności z oficjalną rejestracją procesową. Spowodowanie u podległych funkcjonariuszy bezwzględnego zakazu używania połączenia na numer alarmowy „997” czy też „112” w sprawach osobistych, prywatnych,
 • wyegzekwowanie od podległych policjantów przestrzegania  zasad zachowania wysokiej kultury osobistej zarówno przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w trakcie prowadzenia korespondencji radiowej czy telefonicznej.

kontrola nr 3

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • przekroczenie terminu „niezwłoczności” wypełnienia formularzy statystycznych,
 • niewłaściwa dyslokacja służby patrolowej,
 • poziom i jakość prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia oraz prawidłowość ich rejestracji,
 • błędna kwalifikacja czynu,
 • błędne pouczenie osoby pokrzywdzonej,
 • bezczynność w prowadzeniu sprawy,
 • zwłoka w zarejestrowaniu sprawy w E – RSOW,
 • bezzasadne odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie,
 • nieustalenie osoby, która byłaby uprawniona do złożenia wniosku o ściganie.

Wnioski i zalecenia:

 • wytknięto policjantom prowadzącym postępowania przygotowawcze stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia ze szczególnym uwzględnieniem bezczynności  i przewlekłości oraz terminowego wypełniania formularzy statystycznych,
 • zobowiązano osoby odpowiedzialne do prowadzenia właściwego nadzoru służbowego nad dyslokacją i efektywnością służby patrolowej,
 • wytknięto policjantom prowadzącym postępowania w sprawach o wykroczenia stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia.


kontrola nr 4

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • ujawniono przypadki naruszenia terminu rejestracji informacji o odwołaniu poszukiwań osoby określony w § 11 ust. 9 Instrukcji wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

Wnioski i zalecenia:

 • zobowiązać komendanta KP do wytknięcia nieprawidłowości związanych z przekroczeniem terminu odwołania poszukiwań za osobą w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz spowodowania przestrzegania obowiązujących w tym zakresie terminów wskazanych w § 11 ust. 9 Instrukcji wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji,

   
kontrola nr 5

Stwierdzone nieprawidłowości:

 • w sześciu przypadkach przeprowadzenie postępowań sprawdzających, które spowodowały, iż sprawy zgłoszone w miesiącu grudniu 2011 r. zostały wszczęte   w styczniu 2012 r., co w ocenie zespołu kontrolującego nie miało uzasadnienia faktycznego zgodnie z Wytycznymi Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów oraz Zarządzeniem Nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych   o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.

Wnioski i zalecenia:

 • monitorowanie na bieżąco poprawności i terminowości rejestracji wszczęć postępowań przygotowawczych, prawidłowego kwalifikowania oraz ich zgodności z oficjalną rejestracją procesową,
 • zwrócenie uwagi Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KPP w Sępólnie Krajeńskim w kwestii stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązanie wymienionego do przestrzegania Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów oraz Zarządzenia Nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych  o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 12.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry