Procedura uzyskania licencji detektywa. - Licencja detektywa - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja detektywa

Procedura uzyskania licencji detektywa.

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 8. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 9. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.


Licencję detektywa wydaje w drodze decyzji administracyjnej komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:

1) właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo

2) Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie licencji.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku powinna dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. pisemne oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 3. pisemne oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 4. pisemne oświadczenie, iż nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 5. zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
 7. kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
 8. dwie fotografie o wym. 2,5 x 3,5 cm,
 9. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,  
 10. orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).


Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557 z późniejszymi zmianami), za wydanie licencji detektywa należy wnieść opłatę w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłatę za wydanie licencji detektywa należy wnieść bezpośrednio do kasy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy lub na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: NBP Oddział Bydgoszcz nr 09 1010 1078 0077 4822 3100 0000, z dopiskiem "za licencję detektywa".

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 181, poz. 1879) osoba której przyznano licencję detektywa, powinna odebrać ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Korczyński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Korczyński Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry