Archiwum ogłoszeń 2020-2021 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 20/2020, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: malarz-murarz Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: malarz-murarz Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zasadnicze
1 etat

Wymagania niezbędne na stanowisku:
1. umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
2. terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane na stanowisku:
1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
2. prawo jazdy kat. B,
3. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie prac murarsko-malarskich w zakresie konserwacji obiektów KWP,
 2. wykonywanie z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i podobnych materiałów elementów budynków oraz prowadzenie,w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich,
 3. przygotowywanie zapraw tynkarskich, gipsowych, wapiennych, cementowych,
 4. wykonywanie tynków jedno- i wielowarstwowych, wodoszczelnych, gipsowych, naprawianie tynków istniejących,
 5. okładanie ścian glazurą, płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi, mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.) do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami,
 6. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym (zależnie od potrzeb).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:
Kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 15.02.2021 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „malarz-murarz – Wydział Inwestycji i Remontów ”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 20/2020, POZ.
  Data publikacji : 15.12.2020 13:00
  (pdf 296.81 KB)
  Data modyfikacji : 16.12.2020 09:17
  Ogłoszenie nr 20/2020, POZ. - treść ogłoszenia

Metryczka

Data publikacji : 15.12.2020
Data modyfikacji : 16.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry