Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie 6/2018. Ponowienie ogłoszenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: malarz-murarz Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

        Wykształcenie: zasadnicze

        1 etat 


WWymagania niezbędne na stanowisku:

1. umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,

2. terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań.


Wymagania pożądane na stanowisku:

1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,

2. prawo jazdy kat. B,

3. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność.


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie prac murarsko-malarskich w zakresie konserwacji obiektów KWP,
 2. wykonywanie z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i podobnych materiałów elementów konstrukcyjnych i nie
 3. konstrukcyjnych budynków oraz prowadzenie, w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich,
 4. przygotowywanie zapraw tynkarskich, gipsowych, wapiennych, cementowych,
 5. wykonywanie tynków jedno- i wielowarstwowych, wodoszczelnych, gipsowych, naprawianie tynków istniejących,
 6. okładanie ścian glazurą, płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi, mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów do ich nanoszeniana powierzchnię ściany i płytki, do obróbki płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi itp.) do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami,
 7. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym (zależnie od potrzeb).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

Kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).

 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:iod.kwp@bg.policja.gov.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).

 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji(m. in. wizerunku, informacjio niepełnosprawności, adresu e-mail).

 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dokumenty należy składać w terminie do 27.03.2019 r.  pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

 

Z dopiskiem „malarz-murarz – Wydział Inwestycji i Remontów ”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 27.02.2019
Data publikacji : 27.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry