Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 06/2019, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: blacharz-dekarz Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy (umowa na czas określony na czas zastępstwa pracownika nieobecnego w pracy z przyczyn usprawiedliwionych)

Wymagane wykształcenie: zawodowe

1 etat


Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Terminowość i staranność w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane na stanowisku pracy:

 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność.
 • Prawo jazdy kat. B.

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie prac blacharsko-dekarskich.
 • Zgłaszanie przełożonemu potrzeb materiałowych niezbędnych do realizacji zadań
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencji przychodowo-rozchodowej pobranych materiałów.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji, w tym udział w szkoleniach, a także bieżące zaznajamianie się z nowymi względnie zmieniającymi się przepisami prawnymi w zakresie ujętym w wykazie obowiązków.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:

 • Kopia świadectwa szkolnego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie ewentualnych kursów, szkoleń.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY 

– stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:  iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji  (m. in. wizerunku, informacji  o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu,   o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 30 .09.2019 r. na adres :

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz    

z dopiskiem „blacharz-dekarz ZAG WIiR”

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 06/2018, POZ.
  Data publikacji : 19.08.2019 08:00
  (pdf 409.36 KB)
  Ogłoszenie nr 06/2018, POZ. - ogłoszenie w formacie pdf.

Metryczka

Data wytworzenia : 16.08.2019
Data publikacji : 19.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Celina Białek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry