Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 04/2019 BIP KPRM 46435. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: realizacji zamówień publicznych i wsparcia projektów teleinformatycznych

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz

Wymiar etatu: 1 etat


Warunki pracy:
praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, stałe stanowisko pracy usytuowane jest w budynku na IV piętrze. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań wymaga reprezentowania urzędu poprzez utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, oraz częstych kontaktów z instytucjami i firmami zewnętrznymi. Występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych.


Zakres zadań:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych na dostawę sprzętu, materiałów i usług z zakresu łączności i informatyki
 • uczestniczenie w planowaniu długookresowych przedsięwzięć teleinformatycznych oraz zaopatrzenia materiałowo-technicznego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • wykonywanie projektów technicznych i uczestniczenie w projektach budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej,
 • uczestniczenie w projektach teleinformatycznych wdrażanych lokalnie oraz wspieranie realizacji projektów centralnych
 • uczestniczenie w odbiorach dostarczanego sprzętu, materiałów i usług, współpracowanie z firmami
 • uczestniczenie w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
 • znajomość rynku teleinformatycznego
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w zakresie przeprowadzania projektów teleinformatycznych
 • wiedza z zakresu topologii sieci

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 29.04.2019  r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM  46435


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia: - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2970 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru (załącznik).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2019
Data publikacji : 19.04.2019
Data modyfikacji : 24.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry