Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 17/2019 BIP KPRM 49829. Kwestionariusz dla kandydata. Ponowienie ogłoszenia. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: wykonywania czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań informatycznych

Miejsce wykonywania pracy: 
Bydgoszcz
Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
 
Wymiar etatu: 1 etat
O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami 
art. 5 ustawy o służbie cywilnej.
 
Warunki pracy:
praca wykonywana przy komputerze i elektronicznych urządzeniach badawczych, podczas oględzin praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, używanie środków chemicznych,  w pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa, podjazdy dla niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak pojazdu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej
 
Zakres zadań:
 • realizowanie zleceń technicznych z zakresu badań informatycznych obejmujących zabezpieczenie danych z komputerów i dysków, wykonywanie kopii nośników danych, zgrywanie zawartości telefonów komórkowych, przeglądanie i wstępna selekcja plików oraz konwertowanie plików
 • branie udziału w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzinach zwłok i innych czynnościach procesowych
 • administrowanie siecią komputerową i serwerami sieci Laboratorium Kryminalistycznego oraz nadzorowanie ich funkcjonowania
 • serwisowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych Laboratorium Kryminalistycznego oraz zainstalowanego na tym sprzęcie oprogramowania
 • tworzenie aplikacji, zestawień statystycznych niezbędnych do funkcjonowania laboratorium
 • uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia organizowanych przez jednostki policji oraz podmioty zewnętrzne
 • branie udziału w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych w charakterze certyfikowanego specjalisty 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe: -
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe: 
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze związanym z informatyką
 • świadectwo CLKP certyfikowanego specjalisty z zakresu badań informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. A1
 • prawo jazdy
 • znajomość komputerowych systemów operacyjnych 
 • znajomość budowy komputerów, oprogramowania typu forensic, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
Dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 8.07.2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM  49829
 
Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2950 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich  danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych

   ​- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 2 lit. a RODO
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej(m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych informacji w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 17/2019, BIP KPRM 49829
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Sekcji Technik Audiowizualnych
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy 
Status ogłoszenia: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Celina Białek
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry