Archiwum ogłoszeń 2019 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 27/2019 BIP KPRM 59496. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Sekcji ds. Budżetu Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: naliczania świadczeń dla funkcjonariuszy oraz sporządzania wykazów dodatkowych należności

Miejsce wykonywania pracy: 
Bydgoszcz
Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
 
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 
Wymiar etatu: 1 etat
 
Warunki pracy:
praca biurowa, nie wymaga wysiłku fizycznego, nie przewiduje się wystąpień publicznych, praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, na stanowisku pracy nie występują szkodliwe lub niebezpieczne warunki pracy, budynek jest wyposażony w windy, podjazdy i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak praca na określonym stanowisku wymaga również poruszania się po innych obiektach KWP w Bydgoszczy
 
Zakres zadań:
 • - rozliczanie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy mieszkających poza siedzibą jednostki oraz przeniesionych z urzędu, sporządzanie list wypłat z tego tytułu
 • - przyjmowanie wniosków o dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdów raz w roku, naliczanie świadczeń i sporządzanie list należności 
 • - sporządzanie na podstawie otrzymanych wykazów list wypłat dodatków za prowadzenie i obsługę codzienną pojazdów, równoważników za brak lokalu, równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze, ryczałtów pieniężnych za wyżywienie psów służbowych, równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią 
 • - sporządzanie na podstawie otrzymanych rozkazów personalnych list wypłat nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą finansową podmiotu gospodarczego lub jednostki sektora finansów publicznych 
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Wymagania dodatkowe: 
 • znajomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych do ustawy w zakresie świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom 
 
Dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych w zakresie wykształcenia/kursów/szkoleń
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie 
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego 
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Terminy i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do: 25.01.2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 59496
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. 
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. 
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2800 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 27/2019, BIP KPRM 59496
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: starszy inspektor Sekcji ds. Budżetu 
Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: DOROTA JAWORSKA
Miejsce zamieszkania: BYDGOSZCZ

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2020
Data modyfikacji : 02.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska, Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry