Archiwum ogłoszeń 2022 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej.

Ogłoszenie nr 03/2022, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: technik Sekcji Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wymagane wykształcenie: średnie

1 etat

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość programów biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność
 • Umiejętność negocjacji, komunikowania się i organizacji pracy własnej

Wymagania pożądane na stanowisku pracy:

 • Wykształcenie średnie – technik samochodowy
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej, ekonomicznej lub administracyjnej
 • Staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień związanych z logistyką
 • Prawo jazdy kat. C,D,E
 • Odpowiedzialność, rzetelność, punktualność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów BHP i ochrony środowiska

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • Bieżąca analiza zamówień części zamiennych, akcesoriów i napraw podzespołów samochodowych zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez resortową stację obsługi z jednoczesnym, zastosowaniem mechanizmu wyboru dostawcy, kosztu, terminu dostawy i udzielonej gwarancji
 • Realizowanie zaopatrzenia na części zamienne i usługi naprawy podzespołów samochodowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi
 • Realizacja zakupów poza zawartymi umowami zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania oraz wewnętrznymi procedurami regulującymi proces zakupów
 • Weryfikowanie zapotrzebowań składanych przez magazyn części zamiennych pod kątem prawidłowej identyfikacji zamawianego towaru
 • Sporządzanie i katalogowanie dokumentacji dotyczącej wyceny zakupów części zamiennych i zlecanych usług napraw, regeneracji podzespołów
 • Udział w opracowywaniu specyfikacji przetargowej na usługi, części i akcesoria samochodowe
 • Prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • Uczestnictwo w przeprowadzanych inwentaryzacjach
 • Obsługa rejestrów elektronicznych, poczty elektronicznej, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portali obsługujących zamówienia publiczne i innych programów wykorzystywanych w Wydziale Transportu
 • Korzystanie z elektronicznych katalogów części zamiennych, akcesoriów oraz platform elektronicznych udostępnianych przez dostawców


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kursy, szkolenia)
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przewidywane wynagrodzenie wynosi około 3650 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagradzania”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP w Bydgoszczy).
 2. W KWP w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KWP w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 27.05.2022 r. na adres :

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz 
z dopiskiem „technik SERiZ WT 3/2022”
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska Sekcja Spraw Osobowych i Ewidencji Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry