Archiwum ogłoszeń 2022 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wyniki naboru.

Ogłoszenie 30/2022 BIP KPRM 104176. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista Zespołu Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Kijowska 5

85 - 703 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

Wymiar etatu: 1 etat

Warunki pracy:

Praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe – inwentaryzacja obiektów na potrzeby przygotowania wytycznych czy koncepcji do dokumentacji projektowych w jednostkach Policji w województwie kujawsko – pomorskim. Występowanie uciążliwych /szkodliwych/ niebezpiecznych warunków pracy; pomiary, inwentaryzacja bezpośrednio na obiektach, na wysokości w zagłębieniach. Praca przy użyciu komputera, aparatu fotograficznego, miernika laserowego, bariery architektoniczne – tworzone w trakcie remontów oraz budowy nowych obiektów policyjnych, brak wind i podjazdów.

Zakres zadań:

 • przygotowuje, nadzoruje i rozlicza powierzone zadania biurom projektowym opracowującym dokumentację budowlaną dla potrzeb modernizacji lub zadania inwestycyjnego
 • rozpoznaje najpilniejsze potrzeby i przygotowuje samodzielnie opis przedmiotu zamówienia, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej
 • przygotowuje zadanie do realizacji i uczestniczy w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzy części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczy w pracach komisji przetargowej
 • wspiera radą i fachową pomocą inspektorów nadzoru w trakcie prowadzenia i koordynacji realizowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych
 • rozpoznaje na bieżąco rynek firm projektowych, wykonawczych, asortyment materiałów budowlanych, ich dostępność i ceny, śledzi nowości techniczne oraz zapoznaje  z obowiązującymi przepisami, niezbędnymi do realizacji powierzonych zadań
 • opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej co najmniej o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność działania sobie w sytuacjach stresowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym
 • obsługa programu kosztorysowania oraz programu AutoCAD

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania rodzajów dokumentów
 • potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć  w formie papierowej w zamkniętej kopercie do: 31.08.2022 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 104176

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7,
  85-090 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221   Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 5050 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Wynik naboru w załączniku.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 10.08.2022
Data publikacji : 12.08.2022
Data modyfikacji : 28.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Burchardt-Komorowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry