Procedury realizacji badań opinii w Policji

Procedury postępowania z wnioskami o wyrażenie zgody na realizację badań opinii przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji

I. Zasady ogólne

 1. Procedury postępowania w przypadku wniosków o wyrażenie zgody na realizację badań przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji, zwane dalej Procedurami, dotyczą wszystkich osób oraz instytucji naukowych oraz pozanaukowych, które przysyłają prośby o wyrażenie zgody na realizację badań opinii i postaw funkcjonariuszy/pracowników Policji.
 2. Procedurę związaną z badaniem, przeprowadzanym na terenie jednego województwa/szkoły policyjnej/WSPol realizuje właściwa komenda wojewódzka (Komenda Stołeczna) Policji lub szkoła policyjna. Procedurę związaną z badaniem, realizowanym na terenie więcej niż jednego województwa/szkoły policyjnej realizuje Komenda Główna Policji.
 3. Zgody udziela kierownik jednostki, w której planowana jest realizacja badania, po zapoznaniu się ze szczegółowym projektem badania, stanowiskiem biur/wydziałów merytorycznych, wytypowanych do badania jednostek oraz – w przypadku badań na terenie Komendy Głównej Policji – również z opinią pracownika komórki realizującej koordynację badań na temat zasadności i możliwości przeprowadzenia danego projektu w Policji.
 4. Badania realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji nie mogą obciążać w żaden sposób budżetu Policji oraz wpływać negatywnie na organizację pracy w jej jednostkach.
 5. Udział policjantów/pracowników Policji w badaniach jest całkowicie dobrowolny. Pomimo wyrażenia zgody przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na realizację badania policjant /pracownik Policji zawsze ma prawo odmówić w nim udziału.

II. Tryb składania wniosków

Komplet dokumentów powinien zawierać:

a. Wniosek z prośbą o możliwość realizacji badania wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji. 

Wniosek z prośbą o możliwość realizacji badania wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji powinien zawierać pełne informacje o projekcie badawczym, który wnioskodawca planuje przeprowadzić wśród policjantów/pracowników Policji. Powinny być w nim określone:

 • cel badania (ogólny i szczegółowe),
 • metoda zbierania danych (ankieta papierowa/elektroniczna itp.),
 • sposób doboru próby do badania i jej wielkość (N),
 • nazwa jednostki/komórek organizacyjnych Policji, w których wnioskodawca ma zamiar przeprowadzić badanie,
 • termin realizacji badania,
 • liczba osób zaangażowanych w realizację badania po stronie wnioskodawcy,
 • opis przebiegu badania – etapy jego organizacji w terenie.

b. Opinię opiekuna naukowego lub instytucji naukowej o zasadności przeprowadzania danego projektu badawczego wśród funkcjonariuszy/ pracowników Policji wraz z uzasadnieniem o jego użyteczności dla Policji w przypadku osób, które nie są pracownikami naukowymi.

c. Kwestionariusz, który wnioskodawca planuje wykorzystać w badaniu. Narzędzie do badania przekazane przez wnioskodawcę nie powinno budzić zastrzeżenia co do jego zakresu, kwestii merytorycznych i konstrukcji samego narzędzia.

  wniosek do pobrania

 

III. Częstość i warunki przeprowadzania badań wśród funkcjonariuszy/ pracowników Policji

W przypadku badań realizowanych wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji obowiązuje zasada karencji czasowej i tematycznej:

a. Zasada karencji czasowej:
Oznacza, że badania zlecane przez podmioty zewnętrzne nie powinny być realizowane częściej niż co 6 miesięcy w danej jednostce organizacyjnej Policji.

b. Zasada karencji tematycznej:
Oznacza, że badania o podobnej tematyce nie powinny być realizowane częściej niż co 2 lata w danej jednostce organizacyjnej Policji. 

 

Metryczka

Data wytworzenia 19.05.2014
Data publikacji 19.05.2014
Data modyfikacji 19.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
p.o. Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry