Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który realizowane są zadania Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010. 182.1228) oraz akty wykonawcze do ustawy. W kwestiach nieuregulowanych w wymienionej ustawie dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

POCZTA SPECJALNA

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który realizowane są działania Poczty Specjalnej, jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603).

ZADANIA ZESPOŁU POCZTY SPECJALNEJ:

 1. Działając w jednostkach organizacyjnych Policji, zapewnia przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obsługując również inne instytucje, podległe MSWiA i MON,
 2. Realizuje zadania w zakresie przewozu przesyłek niejawnych na rzecz podmiotów, które zostaną zarejestrowane jako uprawnione po złożeniu odpowiedniego wniosku,
 3. Realizuje przewóz spersonalizowanych dowodów osobistych z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA na rzecz Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz właściwych miejscowo Urzędów Gmin, a także innych dokumentów na rzecz podmiotów, które zostaną zarejestrowane jako uprawnione do korzystania z Poczty Specjalnej,
 4. Realizuje przewóz spersonalizowanych dokumentów paszportowych z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

ZASÓB ARCHIWALNY

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół zamknięty Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy i b. KW MO w Toruniu i Włocławku, powstały w latach 1955-1990 i zespół zamknięty b. Komend Wojewódzkich Policji w Toruniu i Włocławku. Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendy Wojewódzkie MO w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

DOKUMENTACJĘ ARCHIWUM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI UDOSTĘPNIA SIĘ DO CELÓW:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych i innych.

Akta znajdujące się w archiwum i składnicach akt Policji, mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli. Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości oznaczonych klauzulą tajności i nie jest chroniona przepisami Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010. 182.1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE AKT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

 1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach archiwum;
 2. przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

AKTA UDOSTĘPNIA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWIERAJĄCEGO:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 
 3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 1. zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 3. zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Archiwum udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Akta udostępnia się w siedzibie Archiwum, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a. Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 • Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.2011.196.1161),
 • Zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSW i A.08.9.42),
 • Zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry