Wydział Ruchu Drogowego - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Ruchu Drogowego

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Ruchu Drogowego

sekretariat tel. 47 751 53 90
fax.
47 751 55 87

WRD KWP W BYDGOSZCZY sprawuje nadzór nad organizacją i pełnieniem służby na drogach przez jednostki organizacyjne policji województwa. Podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizuje w tym zakresie przedsięwzięcia profilaktyczno- wychowawcze oraz inspiruje do nich inne instytucje i organizacje społeczne.

We współdziałaniu ze Sztabem Policji i innymi komórkami organizacyjnymi policji, realizuje zadania związane z zabezpieczeniami wizyt i delegacji rządowych, uroczystości państwowych i imprez masowych, mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto opiniuje projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wnioski   o wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Sprawy wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej: wrd-kwp@bg.policja.gov.pl podlegają rejestracji w sekretariacie wydziału, według kolejności wpływu. Następnie przedstawiane są kierownikowi komórki organizacyjnej wydziału, który dekretuje je na poszczególnych pracowników merytorycznych. Projekty odpowiedzi parafowane są przez osobę przygotowującą pismo, a następnie podpisywane przez kierownika komórki organizacyjnej.

Metryczka

Data wytworzenia : 29.04.2009
Data publikacji : 29.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry