Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2024 r. dla kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W KOMÓRCE WŁAŚCIWEJ W SPRAWACH PROWADZENIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH.

Terminy przyjęcia do służby w 2024 roku

 • 5 stycznia,
 • 4 marca,
 • 12 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 8 lipca,
 • 9 września,
 • 30 października,
 • 30 grudnia.

 Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w SPKP.
Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.).

Służbę w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej lub zaświadczeniem z Wojskowego Centrum Rekrutacji).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych powinny złożyć osobiście następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o przyjęcie do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych, 
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu), 
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

65

3

Rozmowa kwalifikacyjna

80

Łącznie

185

Zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z ust.10 ustawy o Policji, przeprowadzenie etapów: test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.
Zakres, sposób przeprowadzania oraz oceny wyników testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej ubiegających się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych ujęto w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r., poz. 606).

 • Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 • Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425 z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 z późn.zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu, 
 • testu wiedzy, 
 • testu sprawności fizycznej, 
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego, 
 • rozmowy kwalifikacyjnej, 
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, 
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji, 
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.
W trakcie rekrutacji kandydat zostanie poproszony o złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego – dokument składa się w terminie i miejscu wskazanym przez przedstawicieli komórki ds. doboru lub do spraw ochrony informacji niejawnych.
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.
Druk kwestionariusza osobowego można pobrać ze stron internetowych www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy ( Zespół ds. Doboru ).

 
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 z up. Zastępca
 Komendanta Wojewódzkiego Policji
         w Bydgoszczy
 insp. Małgorzata Jorka


            
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2023
Data publikacji : 21.12.2023
Data modyfikacji : 11.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Marcin Zmudziński
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry