Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji 2024 r. dla osób ubiegających się o przyjęcie przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskały kwalifikacje zawodowe podstawowe.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2024 ROKU, DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA Z TEJ SŁUŻBY, JEŻELI PODCZAS JEJ PEŁNIENIA UZYSKAŁY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWOWE

Planowane terminy przyjęć do służby osób, które kwalifikują się do postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art. 25 ust. 13 ustawy o Policji w z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.):

 • 5 stycznia,
 • 4 marca,
 • 12 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 8 lipca,
 • 9 września,
 • 30 października,
 • 30 grudnia.

Na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego realizowane są przyjęcia do służby do następujących jednostek organizacyjnych:
     

 •      Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy 
 •      Komenda Miejska Policji w Grudziądzu 
 •      Komenda Miejska Policji w Toruniu 
 •      Komenda Miejska Policji we Włocławku 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Golubiu - Dobrzyniu 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Lipnie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Rypinie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Świeciu 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Tucholi 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie 
 •      Komenda Powiatowa Policji w Żninie 
 •      Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy      


Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie kujawsko-pomorskim, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym przypada termin przyjęcia do służby.
Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji przeprowadzanej w 2024 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować, 
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępuje osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe: 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu

-

2

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

60

3

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

-

4

Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji

-

5

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

-

 • Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami                                         

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

 • Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 1425, z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn.zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2


OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu), 
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym.
W trakcie rekrutacji kandydat zostanie poproszony o złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego – dokument składa się w terminie i miejscu wskazanym przez przedstawicieli komórki ds. doboru lub do spraw ochrony informacji niejawnych.
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają także do wymienionych jednostek. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.
Druk kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze stron internetowych: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl lub www.policja.pl zakładka INFORMACJE/PRACA W POLICJI lub w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3 w Bydgoszczy (Zespół ds. Doboru).

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 z up. Zastępca
 Komendanta Wojewódzkiego Policji
         w Bydgoszczy
 insp. Małgorzata Jorka

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2023
Data publikacji : 21.12.2023
Data modyfikacji : 11.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Marcin Zmudziński
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry