Zadania Wydziału Inwestycji i Remontów - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów realizuje między innymi zadania w zakresie:

 1. Planowania i prowadzenia zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej, sprawowania bezpośredniego nadzoru inwestorskiego, rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych.
 2. Dokonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych użytkowanych przez Policję – zgonie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 3. Współuczestniczenia w doraźnych kontrolach stanu lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji KWP.
 4. Sporządzania protokołów ze szkód wyrządzonych w mieniu KWP oraz zlecanie i rozliczanie napraw tych szkód.
 5. Pozyskiwania nowych nieruchomości na cele służbowe Policji.
 6. Prowadzenia ewidencji zużycia mediów w zakresie rzeczowo – finansowym.
 7. Prowadzenia książek obiektów budowlanych KWP w Bydgoszczy.
 8. Prowadzenia dokumentacji dot. działań kryzysowych i mobilizacyjno – obronnych oraz ich właściwy obieg, przechowywanie i zabezpieczenie.
 9. Nadzór, bieżąca kontrola,zawieranie,aktualizowanie,rozwiązywanie  i rozliczanie umów najmu, użyczenia i dzierżawy nieruchomości Policji użytkowanych przez podmioty spoza Policji.
 10. Ustalania wymiaru podatku od nieruchomości.
 11. Ustalania potrzeb mieszkaniowych KWP na podstawie złożonych raportów i aktualizacja tych potrzeb.
 12. Przygotowywania decyzji w sprawie równoważnika za remont lub brak mieszkania oraz pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe.
 13. Przygotowywania materiałów sprawozdawczych spraw związanych z gospodarką mieszkaniową.
 14. Ewidencji darowizn finansowych i rzeczowych w ramach działania Wydziału.
 15. Organizacji prac remontowo – konserwacyjnych oraz porządkowych związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów Policji.
 16. Współpracy z komórkami administracyjno – gospodarczymi w KMP i KPP w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych i wyposażenia w sprzęt gospodarczy.
 17. Realizacji prac związanych z wykonywaniem mebli biurowych oraz konserwacja sprzętu kwaterunkowego.

W skład Wydziału wchodzą:

 • Sekcja Inwestycji.
 • Sekcja Nieruchomości.
 • Zespół Wydatków Rzeczowych.
 • Zespół Administracyjno - Gospodarczy.
do góry