Zadania Wydziału Wywiadu Kryminalnego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Wywiadu Kryminalnego

 
Wydział Wywiadu Kryminalnego realizuje zadania w zakresie:

 

 1. sporządzania analiz operacyjnych, wspomagających proces wykrywczy lub werbowanie osobowych źródeł informacji;
 2. wykonywania analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne;
 3. analizowania danych zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych, zwanym dalej ,,SIO”, pod kątem rozpoznawania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 4. inicjowania spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w SIO oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
 5. współpracy z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną w zakresie ustalania danych identyfikujących abonenta i pozyskiwania bilingów;
 6. typowania kandydatów na analityków kryminalnych;
 7. inicjowania zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby komórek analizy kryminalnej;
 8. pozyskiwania na zlecenie osobowych źródeł informacji;
 9. pozyskiwania, gromadzenia i weryfikowania informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;
 10. pozyskiwania i obsługi osobowych źródeł informacji;
 11. udostępniania własnych lub obsługiwania powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw;
 12. udzielania pomocy i konsultacji policjantom z terenowych jednostek Policji w obszarze współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 13. prowadzenia zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji;
 14. wprowadzania informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do SIO;
 15. wyszukiwania i analizy informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz źródeł otwartych;
 16. współpracy z administratorami centralnymi i lokalnymi SIO;
 17. zapewnienia sprawnego i efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji;
 18. przygotowania okresowych informacji dotyczących funkcjonowania Systemu Meldunku Informacyjnego, będącego częścią SIO;
 19. udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane do SIO;
 20. zapewnienia dostępu do rejestracji i sprawdzeń w zbiorach informacyjnych dla jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;
 21. prowadzenia i zapewnienia dostępu do kartoteki miejsc będących w zainteresowaniu Policji;
 22. prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla użytkowników systemów informacyjnych eksploatowanych w Policji, w zakresie obsługi udostępnianych aplikacji oraz przepisów regulujących tematykę gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych;
 23. wykonywania typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego i Wydziałów KWP;
 24. sprawowania nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji przez jednostki organizacyjne Policji województwa kujawsko-pomorskiego i Wydziały KWP;
 25. współpracy z policjami innych państw.

 

W skład wydziału wchodzi:

 1. Zespół Analizy Kryminalnej.
 2. Zespół Werbunkowy.
 3. Zespół Systemu Meldunku Informacyjnego.
 4. Zespół Obsługi Informacyjnej.
 5. Zespół do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji.
 
 
do góry