Zadania Wydziału Postępowań Administracyjnych - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Postępowań Administracyjnych

 
 
Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:
 1. prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania na ich podstawie rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) – w zakresie upoważnienia –  w sprawach określonych w ustawach:
  •  o broni i amunicji,
  •  o ochronie osób i mienia,
  •  o usługach detektywistycznych
  •  o cudzoziemcach,
  •  o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  •  o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
 2. uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
 3. nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontroli stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez nie chronionych;
 4. prowadzenia na podstawie stosownych upoważnień kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
  •  usług ochrony i mienia wymagających koncesji,
  •  wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  •  rusznikarskim; 
 5. oceny i odbioru pomieszczeń i magazynów do przechowywania broni i amunicji przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
 6. kontroli warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez osoby i podmioty legitymujące się pozwoleniem na broń;
 7. prowadzenia i aktualizacji rejestru lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń (o zdolności do dysponowania bronią osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń);
 8. prowadzenia depozytu broni;
 9. wykonywania zadań z zakresu prowadzenia Rejestru „Broń” oraz Zbioru Danych Osobowych „Licencja”;
 10. nadzoru merytorycznego i instancyjnego nad postępowaniami w sprawach opinii o pracownikach ochrony i osobach ubiegających się o licencję pracownika ochrony, należących do właściwości komendantów jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób;
 11. organizowania i prowadzenia egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń (dopuszczenie do posiadania broni), licencję pracowników ochrony oraz detektywa;
 12. nadzoru merytorycznego i instancyjnego nad postępowaniami w sprawach pozwoleń na broń należących do właściwości komendantów powiatowych (miejskich) Policji;
 13. koordynowania i sprawowania nadzoru nad przedsięwzięciami podejmowanymi przez komendy powiatowe (miejskie) Policji wobec cudzoziemców w ramach kontroli legalności pobytu i czynności w sprawach dot. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP lub wystąpienia z wnioskiem o wydalenie;
 14. prowadzenia czynności w celu uzyskania dokumentów podróży i wydalenia cudzoziemców osadzonych w areszcie w celu wydalenia;
 15. wykonywania czynności i dokonywania sprawdzeń oraz opracowywania projektu informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 16. występowania do właściwych organów z wnioskami, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należącymi do właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 W skład wydziału wchodzi:
 1. Zespół do spraw Postępowań w sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia,
 2. Zespół do spraw Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych,
 3. Sekcja Pozwoleń na Broń.
do góry