Zadania Wydziału Zaopatrzenia - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Zaopatrzenia

 Wydział Zaopatrzenia realizuje zadania w zakresie:

 1. Planowania, zakupu, prowadzenia gospodarki magazynowej oraz dystrybucji sprzętów, materiałów i usług na rzecz Komendy, jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i CBŚP znajdujących się na terenie działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w obszarze:
  • uzbrojenia,
  • umundurowania i wyposażenia specjalnego,
  • techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego,
  • wyposażenia kwaterunkowego i biurowego,
  • wyposażenia kulturalno-oświatowego i szkoleniowo-sportowego,
  • żywienia,
  • zaopatrzenia w środki czystości,
  • pieczęci, druków i formularzy resortowych,
  • zaopatrzenia medycznego, środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej.
 2. Koordynowania zaopatrzenia w sprzęt i materiały otrzymywane z dostaw centralnych Komendy Głównej Policji oraz ich dystrybucji do komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i CBŚP znajdujących się na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 3. Prowadzenia ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątkowych będących w zakresie wydziału, użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i CBŚP znajdujące się na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 4. Nadzorowania prawidłowości prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki Policji.
 5. Prowadzenia przedsięwzięć związanych z przygotowaniem obronnym Komendy i jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
 6. Zabezpieczania potrzeb materiałowo-technicznych na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego związanego z klęskami żywiołowymi.
 7. Realizowania czynności zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i opracowywanie dokumentacji zamówień na dostawy i usługi, w zakresie działań pozostających we właściwości wydziału.
 8. Inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału oraz użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i CBŚP znajdujące się na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 9. Organizowania i prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu uzbrojenia, techniki policyjnej oraz maszyn biurowych i poligraficznych.
 10. Prowadzenia okresowej oceny stanu technicznego sprzętu pozostającego w zakresie właściwości wydziału i określanie jego przydatności.
 11. Brakowania składników rzeczowych majątku ruchomego sklasyfikowanych jako zbędne lub zużyte.
 12. Prowadzenia obsługi poligraficzno-kserograficznej Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i CBŚP znajdujących się
  na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 13. Naliczania i sporządzania list wypłat ryczałtów lub równoważników pieniężnych w zakresie zadań nadzorowanych przez wydział.
 14. Zapewniania profilaktyki weterynaryjnej i wyżywienia psów służbowych.
 15. Bieżącej współpracy z Biurem Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji zadań pozostających we właściwości wydziału.

 

 

do góry