Zadania Wydziału Transportu - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Transportu

 

Wydział Transportu realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia gospodarki transportowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji, komendach powiatowych (miejskich) i komórkach terenowych Komendy Głównej Policji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, polegające na:
  • planowaniu i nabywaniu, odbiorze i zaopatrywaniu w sprzęt transportowy oraz podziale sprzętu pochodzącego z zaopatrzenia centralnego pod kątem zapewnienia jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji możliwości realizowania postawionych zadań,
  • realizowaniu czynności związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów oraz przekazaniem do użytkowania podległym jednostkom i komórkom Policji,
  • wycofaniu sprzętu transportowego oraz jego dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzeniu postępowań związanych z likwidacją szkód w sprzęcie transportowym,
  • nadzorze nad eksploatacją sprzętu transportowego w jednostkach użytkujących, w tym kontrolowaniu zużycia paliwa w służbowym sprzęcie transportowym,
  • kontroli sprzętu transportowego i dokumentacji jego eksploatacji,
  • zapewnieniu zaopatrzenia logistycznego i technicznego niezbędnego do prawidłowej eksploatacji pojazdów służbowych, w tym zaopatrzenia w mps,
  • organizowaniu i wykonywaniu okresowych przeglądów, obsług technicznych oraz napraw posiadanego sprzętu transportowego w celu zapewnienia sprawności technicznej,
  • prowadzeniu ewidencji głównej środków trwałych sprzętu transportowego i urządzeń warsztatowych,
  • prowadzeniu i aktualizacji bazy danych posiadanego sprzętu transportowego,
  • sporządzaniu okresowych i doraźnych sprawozdań oraz analiz na potrzeby własne oraz Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji;
 2. planowania, organizowania i koordynacji działań w celu zapewnienia środków transportowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. realizacji zadań związanych z prowadzeniem szczególnej ochrony obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 4. sprawdzania kwalifikacji kierowców do prowadzenia sprzętu transportowego Policji oraz wydawania zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychotechnicznych dla prowadzących pojazdy uprzywilejowane;
 5. współpracy z Sekcją Zamówień Publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z gospodarką transportową;
 6. szkolenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki transportowej w jednostkach użytkujących sprzęt transportowy pod kątem prawidłowej realizacji zadań;
 7. opracowywania norm należności na sprzęt transportowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji i komend powiatowych (miejskich) Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

 W skład wydziału wchodzi:

 1. Sekcja Eksploatacji
 2. Sekcja Wsparcia Technicznego
 3. Sekcja Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

 

 

do góry