Zadania Wydziału Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału Łączności i Informatyki

 

Wydział Łączności i Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 1. organizowania, eksploatowania i technicznego utrzymania systemów łączności i informatyki wykorzy¬stywanych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. organizowania łączności w  czasie współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami pozapolicyjnymi;
 3. perspektywicznego i doraźnego planowania rozwoju lokalnych sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 4. zapewnienia rozwoju oraz modernizowania eksploatowanych systemów łączności i informatyki we współpracy z właściwą ko¬mórką KGP;
 5. zapewnienia funkcjonowania systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 6. organizowania łączności na czas podejmowanych operacji policyjnych;
 7. realizacji zadań związanych z prowadzeniem ochrony obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 8. utrzymania i obsługi sieci teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 9. administrowania systemami informatycznymi eksploatowanymi w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 10. nadawania, modyfikowania i odbierania uprawnień w KSIP policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w tym względzie przepisów prawa oraz realizacji reguł i standardów obowiązujących w informatyce policyjnej;
 12. nadzoru nad wykonawstwem robót instalacyjno-montażowych w dziedzinie łączności i informatyki;
 13. wykonywania dokumentacji systemów teleinformatycznych;
 14. planowania, zaopatrzenia, zakupów, magazynowania i dystrybucji sprzętu, materiałów  oraz programów i licencji z zakresu łączności i informatyki;
 15. opracowywania, nie rzadziej niż raz w roku, tabel należności sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego dla komórek organizacyjnych Komendy i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Policji;
 16. utrzymywania rezerwy eksploatacyjno-technicznej;
 17. rozliczania finansowego opłat za usługi teleinformatyczne oraz zakupów sprzętu, materiałów  oraz programów i licencji z zakresu łączności i informatyki;
 18. rozliczania finansowego Poczty Specjalnej;
 19. współpracy z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną;
 20. merytorycznego nadzoru nad pracą służb technicznego utrzymania policyjnych systemów teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego;
 21. napraw eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego sprzętu łączności i informatyki w miarę posiadanych możliwości technicznych;
 22. organizowania szkoleń specjalistycznych z zakresu eksploatacji systemów i urządzeń teleinformatycznych;
 23. udziału w czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział.
   

W skład wydziału wchodzi:

 1. Zespół Administratorów.
 2. Zespół Telekomunikacji.
 3. Zespół Radiokomunikacji.
 4. Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia.
 5. Zespół Wsparcia Technicznego.

 

 

do góry