Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Rodzaj dostępności

Zadania

Okresy sprawozdawcze

Komórki/jednostki realizujące zadania

Uwagi

 1.  

Dostępność architektoniczna

Realizacja przepisów wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji i jednostkach podległych poprzez:

 1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem technicznych,
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania i Decyzji nr 232/2020 KWP w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania zespołu koordynatorów do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; terminy sporządzania raportów: każdorazowo do dnia 31 grudnia każdego roku i/lub doraźnie wg potrzeb na wniosek przewodniczącej zespołu koordynatorów do spraw dostępności w KWP w Bydgoszczy

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Zespół koordynatorów KWP w Bydgoszczy ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (wg zadań wymienionych w Decyzji 232/2020 KWP w Bydgoszczy z dnia
6 lipca 2020 roku w sprawie powołania zespołu koordynatorów do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
)

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji woj. kujawsko-pomorskiego

 

Komendanci Komisariatów Policji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek

 1.  

Dostępność cyfrowa

Realizacja przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu z KGP poprzez:

 1. Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 2. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci pliku elektronicznego, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania
 3. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania i Decyzji nr 232/2020 KWP w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania zespołu koordynatorów do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; terminy sporządzania raportów: każdorazowo do dnia 31 grudnia każdego roku i/lub doraźnie wg potrzeb na wniosek przewodniczącej zespołu koordynatorów do spraw dostępności w KWP w Bydgoszczy

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Zespół koordynatorów KWP w Bydgoszczy ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (wg zadań wymienionych w Decyzji 232/2020 KWP w Bydgoszczy z dnia
6 lipca 2020 roku w sprawie powołania zespołu koordynatorów do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
)

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji woj. kujawsko-pomorskiego

 

Komendanci Komisariatów Policji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek

 1.  

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Realizacja przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 1. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 2. Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Bydgoszczy w formie określonej w tym wniosku (art. 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
 3. Wyznaczenie w jednostkach podległych KWP w Bydgoszczy osób odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy (powołanie koordynatorów)
 4. Publikacja na stronach internetowych oraz w BIP KWP w Bydgoszczy i jednostek podległych informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. Publikacje na stronie BIP KWP w Bydgoszczy raportu dostępności opracowanego przez przewodniczącą zespołu koordynatorów dostępności KWP w Bydgoszczy zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym Planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku lub jednorazowo na konkretny wniosek.

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Zespół koordynatorów KWP w Bydgoszczy ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (wg zadań wymienionych w Decyzji 232/2020 KWP w Bydgoszczy z dnia
6 lipca 2020 roku w sprawie powołania zespołu koordynatorów do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
)

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji woj. kujawsko-pomorskiego

 

Komendanci Komisariatów Policji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 28.03.2023
Data publikacji : 29.03.2023
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Anna Frencel Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry