Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 21/2015 BIP KPRM 174190. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administrowania systemów i tworzenia aplikacji informatycznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- tworzenie aplikacji w technologiach webowych,

- realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami,

- administrowanie aplikacjami użytkowanymi w pionie Sztabu Policji oraz aplikacją SESPOL w zakresie konfiguracji, modyfikacji i aktualizacji,

- prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów,

- inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych.

 

Wymiar etatu 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 Bydgoszcz

Warunki pracy:

  • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych; istnieje możliwość wyjazdów służbowych; wymagająca ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi oraz w niewielkim zakresie z instytucjami i firmami zewnętrznymi; przewiduje się możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych i w trakcie publicznych prezentacji; przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy; niezwiązana z wysiłkiem fizycznym;

  • organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego; budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów;

  • inne: -

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • niezbędne:

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym,

doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 3 miesiące pracy w charakterze informatyka lub teleinformatyka

pozostałe wymagania niezbędne:

- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

- wiedza dotycząca administrowania systemami Linux, Windows Server oraz bazami SQL,

- znajomość zagadnień dotyczących administrowania stron WWW,

- znajomość języków programowania w technologiach webowych i bazodanowych,

- umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów i argumentowania,

- asertywność, komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia.

  • dodatkowe:

wykształcenie : wyższe o profilu informatycznym, specjalność – programowanie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

- kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 9.11.2015 r. pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 174190

 

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2750 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 21/2015, BIP KPRM 174190

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Michał Sander

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 15.10.2015
Data publikacji : 19.10.2015
Data modyfikacji : 10.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry