Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 3/2018, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik Sekcji Gospodarki Materiałowo-Technicznej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy

 • umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Wymagane wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • Umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
 • Terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań,
 • Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane na stanowisku pracy:

 • Staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • Prawo jazdy kat. B

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • Organizowanie zaopatrzenia jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz CBŚP i BSWP w zakresie sprzętu medycznego, druków i formularzy służbowych, leków  i materiałów opatrunkowych, pieczęci i stempli służbowych.
 • Prowadzenie ewidencji głównej sprzętu medycznego.
 • Dokonywanie okresowych porównań, uzgodnień ewidencji głównej z ewidencjami magazynowymi i poszczególnych Wydziałów KWP oraz jednostek podległych jak również CBŚP i BSWP.
 • Opracowywanie norm, tabel należności w zakresie gospodarki sprzętem medycznym oraz dotyczących druków i formularzy służbowych, leków i materiałów opatrunkowych.
 • Opracowywanie – obliczanie normatywu magazynowego w zakresie w/w sprzętu i materiałów oraz okresowa kontrola wielkości i wartości zapasów magazynowych.
 • Organizowanie klasyfikacji w zakresie gospodarki sprzętem medycznym, drukami i formularzami służbowymi, lekami i materiałami opatrunkowymi, pieczęciami i stemplami służbowymi przeznaczonymi do wycofania z eksploatacji i wybrakowania.
 • Przygotowywanie i uruchomienie wniosku o rozpoczęciu postępowania  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie określonym w zakresie obowiązków służbowych.
 • Uczestnictwo i wykonywanie obowiązków w ramach pracy w komisji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do ustawy i Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadzór nad realizacją umów.
 • Sporządzanie protokołów szkód w mieniu Skarbu Państwa.
 • Uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie życiorysu i listu motywacyjnego oraz następujących dokumentów:

 • Kopia świadectwa szkolnego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie ewentualnych kursów, szkoleń,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Kopia dowodu osobistego,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.


Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Dokumenty kandydaci powinni składać w terminie do 04.04.2018 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wielkopolskich  7

85-090 Bydgoszcz    

Z dopiskiem „starszy technik SGM-T WZ”
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 09.03.2018
Data publikacji : 09.03.2018
Data modyfikacji : 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry