Przyjmowanie i załatwianie spraw

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

 47 751 50 25
 
Zatrudnienie przez Komendę Wojewódzką Policji audytora wewnętrznego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego musi spełniać wymogi określone w art. 286 ust.1  w/w ustawy. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez audytora zadań określonych w ustawie.

Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w realizacji celów i zadań Komendy oraz jednostek Policji garnizonu kujawsko – pomorskiego przez systematyczną ocenę w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt wewnętrzny prowadzi się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach prowadzi się audyt poza planem audytu. Do przeprowadzenia czynności audytowych upoważnia imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz legitymacja służbowa lub dowód tożsamości.

Szczegółowo sposób pracy audytora wewnętrznego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 506).

 

Metryczka

Data wytworzenia : 09.04.2009
Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Urban Audytor Wewnętrzny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry