Rekrutacja do służby w Policji

Informacje dla kandydatów do służby w Policji, którzy rozpoczęli procedurę postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji od dnia 31 marca 2023 roku.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 606). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 23 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, ze zm.).

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w komórce kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania. Komórką organizacyjną Policji odpowiedzialną za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim jest Zespół ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Należy przygotować niżej wymienione dokumenty i ułożyć je w następującej kolejności:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( tylko część A i B ),
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu), 
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów. 

PAMIĘTAJ!
Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym.

PONIŻEJ WYMIENIONE SĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Test wiedzy

Możesz przygotować się do testu wiedzy korzystając z bazy pytań zamieszczonej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub linku zamieszczonym na dole strony. Test składa się z 40 pytań (tj. 40 punktów do uzyskania z tego etapu). Pytania dotyczą funkcjonowania Policji.
Test wiedzy nie jest etapem selekcyjnym, lecz rankingowym. Staraj się uzyskać wysoki wynik, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w rankingu. W przypadku, gdy kandydat podczas testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów niedopuszczonych do korzystania przez zespół egzaminujący, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje wynik negatywny z tego etapu.

Test sprawności fizycznej

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.
Przystępując do tego testu kandydat musi mieć przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe - niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby. 

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 min. 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe jednakowe są dla kobiet i mężczyzn. Gdyby nie udało Ci się zdać testu sprawności fizycznej musisz poczekać 2 miesiące od dnia odstąpienia od jego prowadzenia. Po tym czasie możesz przystąpić po raz kolejny do procedury doboru, czyli złożyć ponownie dokumenty.

Opis prób sprawnościowych testu sprawności fizycznej: 1) okrążanie stojaków – w pozycji leżenie przodem na materacu, z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia, na komendę „gotów” kandydat do służby nieruchomieje. Na komendę „start” włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony; 2) przewroty na materacu – po okrążeniu drugiego stojaka kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark na ułożonych wzdłuż trzech materacach (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Przewroty wykonuje się z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej; 3) przeniesienie manekina – po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim manekina o masie 28 kg i przenosi go w dowolny sposób, omijając stojak ustawiony w odległości 5 m od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac; 4) pokonanie górą płotków lekkoatletycznych – po dobiegnięciu do ustawionych w rzędzie czterech płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 cm kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią; 5) rzuty piłkami lekarskimi – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3 kg (ułożonymi w szeregu przed linią rzutu) oburącz zza głowy w przód na odległość powyżej 5 m (piłka musi przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 m). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, przy czym kandydat do służby może dodatkową piłką poprawić jeden niezaliczony rzut; 6) przenoszenie piłki lekarskiej – piłka leży na materacu przy drabinkach; kandydat do służby z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kg (piłka dotyka materaca za głową), wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej w taki sposób, żeby piłką dotknąć materaca, a następnie dowolnego szczebla drabinki; 7) pokonanie górą skrzyń gimnastycznych – kandydat do służby pokonuje dowolną techniką każdą z czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych ponad ich górną płaszczyzną; 8) bieg wahadłowy – kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 m między stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera. 7. Podczas wykonywania rzutów piłkami lekarskimi, przenoszenia piłki lekarskiej i biegu wahadłowego członek zespołu dokonujący oceny testu sprawności fizycznej liczy na głos poprawnie wykonane ćwiczenia. Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 606 8. Test sprawności fizycznej przerywa się, jeżeli w czasie jego przeprowadzania kandydat do służby: 1) przeniesie rękę nad stojakiem, przytrzyma go ręką lub przewróci; 2) rzuci manekina na materac; 3) przytrzyma ręką płotek lekkoatletyczny, przewróci go lub przemieści którąkolwiek część ciała obok płotka, poniżej jego górnej krawędzi; 4) przewróci skrzynię gimnastyczną, zrzuci element tej skrzyni lub przemieści którąkolwiek część ciała obok skrzyni, poniżej jej górnej płaszczyzny; 5) wykona próbę sprawnościową testu sprawności fizycznej niezgodnie z opisem.

W przypadkach, o których mowa w ust. 8, kandydat do służby może jeden raz, w tym samym dniu, powtórnie przystąpić do testu sprawności fizycznej. 10. Powtórne przerwanie, w tym samym dniu, testu sprawności fizycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 8, skutkuje uzyskaniem przez kandydata do służby negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej. Po zakończeniu testu sprawności fizycznej kandydat do służby zostaje poinformowany o czasie oraz wyniku, jaki uzyskał w tym teście, zgodnie z normami czasowymi.

Badanie psychologiczne w tym test psychologiczny

Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W trakcie tego etapu badane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik z badania psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia. Pozytywny wynik badania psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia. Ten etap nie podlega punktacji.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma formę rozmowy o pracę. Kandydata ocenia zespół składający się z dwóch do czterech osób. W składzie komisji są: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Celem tego etapu jest ocena umiejętności skutecznego komunikowania się, motywacji do podjęcia służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji. W przypadku gdy rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony (kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów), pozostają Tobie jeszcze dwa etapy niepunktowane postępowania kwalifikacyjnego. Jeśli uzyskałeś negatywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej możesz ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji. Jeśli uzyskasz negatywne orzeczenie komisji lekarskiej możesz ponownie przystąpić do procedury doboru po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie sprawdzające

W stosownym czasie zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

System punktowy i lista kandydatów

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

Łącznie punktów

160

System punktowy preferencji z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

System punktowy oceny posiadanych przez kandydata umiejętności:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425 z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 z późn.zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

 

Załącznik nr 13: WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego:

 

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego albo drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: filologia (studia dotyczące filologii obcej), lingwistyka stosowana (studia dotyczące filologii obcej), nauczanie języków obcych albo dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych;
 • dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym – w odniesieniu do głów nego języka wykładowego studiów;
 • wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według skali globalnej biegłości językowej Common European Framework of Languages: learning, teaching, assessment (CEFR);
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym przeprowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym;
 • świadectwo wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie minimum „2”, zgodnie ze skalą STANAG (standardowy Profil Językowy o układzie cyfr 2222);
 • dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio- zaawansowanym (B2) lub wyższym.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne, zostaniesz umieszczony na liście kandydatów (tzw. liście rankingowej). Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. W przypadku, gdy nie zostaniesz przyjęty do służby natychmiast po uzyskaniu statusu zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach doborów, jednak nie później niż w terminie do dnia upływu ważności badania psychologicznego.

Po przyjęciu do służby pojedziesz na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Życzymy powodzenia!
Numery telefonów do Zespołu ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy:
• 47 751 11 11 • 47 751 52 48 • 47 751 52 49 • • 47 751 54 05 • 47 525 54 53 •
e-mail: kadry-dobor@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2023
Data modyfikacji : 08.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wysocka
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry